כניסה

הזמנה מס' 15/11 להשתתף בהליך של מיון מוקדם לצורך מכרז לאספקת רישיונות, שירות ותמיכה למוצרי אבטחה
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי המיון המוקדם להשתתף בהליך של מיון מוקדם לקראת עריכת מכרז לאספקת רישיונות למוצרי אבטחה ושירות ותמיכה למוצרים אלה.
 
לנוסח ההודעה בערבית: לחץ כאן
 
קובץ הבהרות להליך המיון מיום ה- 11 באוקטובר 2011 מצ"ב: הבהרות להליך המיון 15/11
 
1.  תנאי הסף להשתתפות במכרז
 
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המיון המוקדם):
 
1.1  המציע הנו תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי דין.
 
1.2  המציע הוא ספק מורשה של ארבעת החברות המפורטות במסמכי המיון המוקדם ולפחות עבור שתיים (2) מחברות אלה הוא לפחות "שותף עסקי זהב".
 
1.3   תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המיון המוקדם.
 
2.   שלבי המכרז
 
2.1   בחירת הזוכה במכרז תיעשה בשני שלבים. בשלב הראשון ייערך הליך של מיון מוקדם, בו ייבחרו המציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי המיון המוקדם. מציעים אלה יוזמנו בשלב השני, שלב המכרז, להגיש את הצעותיהם בהתאם לדרישות שיפורטו במסמכי המכרז.
 
2.2   מציעים שועדת המכרזים תמצא כי הם עומדים בתנאי המיון המוקדם, יקבלו, לאחר שיחתמו על התחייבות לשמירה על סודיות, את מסמכי המכרז, הכוללים את פירוט הרישיונות ותנאי השירות הנדרשים מהזוכה במכרז.
 
3.   הליך המכרז
 
3.1  מסמכי המיון המוקדם מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות בקישור המצ"ב: הזמנה מס' 15/11 - מיון מוקדם, כל המידע והתוצרים הקשורים למיון המוקדם וכל ההודעות בנושא המיון המוקדם יפורסמו באתר זה.
 
3.2   החל מיום פרסום מסמכי המיון המוקדם ועד ליום 06.10.2011, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני zivs@isa.gov.il, למר זיו סירקיס, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה בהליך המיון המוקדם.
 
3.3  את ההצעה למיון המוקדם יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 26.10.2011 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
 
4.  בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המיון המוקדם, יגבר האמור במסמכי המיון המוקדם.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים