כניסה

מכרז מספר 9/13 למתן שירותי אקטואריה
הבהרות למכרז, 28.8.13:
 
למסמך ההבהרות מיום 28.8.13  לחץ כאן
 
המודעה בדבר פרסום המכרז, 11.8.13:
 
למסמכי המכרז לחץ כאן
 

לנוסח המודעה בערבית לחץ כאן

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי אקטואריה.

1.   תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

1.1  על המציע להיות במועד הגשת ההצעה עוסק מורשה (שאינו "שותפות שאינה רשומה" כהגדרת מונח זה בפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975) או תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.

1.2 על המציע להציג אקטואר מוצע מטעמו, שהוא בעל שלוש שנות ניסיון לפחות במתן שירותי אקטואריה, כמפורט במכרז.

1.3 תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 300 ₪.

1.4 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2.  תקופת ההתקשרות

2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשנה.

2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית לפרקי זמן נוספים, וזאת לתקופה מצטברת של עד חמש שנים.

3. הליך המכרז

3.1 מסמכי המכרז מפורסמים באתר זה, תחת הקישור "מכרזים". כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 26.8.2013, ניתן לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 1.10.2013 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים