כניסה

מכרז פומבי מספר 3/13 לאספקת רישיונות תוכנה למערכת נתוני זמן אמת בורסאיים ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה למערכת
למסמכי המכרז לחץ כאן.
 
רשות ניירות ערך פרסמה היום, 21.4.13, קובץ הבהרות למכרז מספר 3/13 לאספקת רשיונות תוכנה למערכת נתוני זמן אמת בורסאיים. לקובץ ההבהרות לחץ כאן

 

המודעה בדבר פרסום המכרז, 20.3.2013:
 
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות לאספקת רישיונות תוכנה למערכת נתוני זמן אמת בורסאיים ולמתן שירותי תחזוקה למערכת זו.
 
1. תנאי הסף להשתתפות במכרז
 
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):
 
1.1 המציע הוא תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.
 
1.2 המציע אינו בעל חוב בגין אגרה שנתית (לשנים הקודמות ל-2013) למרשם הרלוונטי.
 
1.3 תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 500 ₪.
 
1.4 המציע הוא מפיץ מידע מורשה מטעם הבורסה.
 
1.5 המציע הוא הבעלים בכל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות, החוזיות והאחרות בתוכנה המוצעת, או שהוא בעל אישור מטעם בעלי הזכויות כאמור, להפיץ את התוכנה המוצעת ולהציעה במסגרת מכרז זה.
 
1.6 המציע סיפק ללקוחותיו, בין 01/01/2010 למועד הגשת ההצעה, לפחות חמישים רשיונות (למשך שנה אחת לפחות) של התוכנה העיקרית המוצעת או של גרסה אחרת מוקדמת של התוכנה העיקרית.
 
1.7 המערכת המוצעת עונה על כל הדרישות המוגדרות בנספח א' למכרז כדרישות סף וכדרישות קשות.
 
1.8 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.
 
2. תקופת ההתקשרות
 
2.1 תקופת ההתקשרות תהיה לארבע שנים מיום תחילת תקופת התחזוקה.
 
2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, עד לתקופה מצטברת של שמונה שנים בסך הכל.
 
3. הליך המכרז
 
3.1 מסמכי המכרז מפורסמים באתר זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.
 
3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 14.4.2013, ניתן לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני ohadp@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3.3 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 5.5.2013 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
 

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים