כניסה

מכרז פומבי מספר 4/13 להפעלת חדר כושר במשרדי רשות ניירות ערך בירושלים
הבהרות למכרז, 8.4.13:
 
למסמך ההבהרות מיום 8.4.13 לחץ כאן.
 
למסמכי המכרז, נוסח מעודכן מיום 8.4.13 לחץ כאן.
 
 
המודעה בדבר פרסום המכרז, 11.3.2013:
 
לנוסח המודעה בערבית לחץ כאן.
 
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות להפעלת חדר כושר במשרדי הרשות בירושלים.

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

1.1 המציע הנו עוסק מורשה או תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.

1.2 מציע שהוא תאגיד הוא אינו בעל חוב בגין אגרה שנתית (לשנים הקודמות ל-2013) למרשם הרלוונטי.

1.3 תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 300 ₪.

1.4 המציע בעל שתי שנות ניסיון לפחות בהפעלת חדרי כושר. שנת ניסיון תחשב לשנה שבה נתן המציע שירותי הפעלת חדרי כושר, בהיקף כולל של לפחות 1,300 שעות בתקופה רצופה של 12 חודשים.

1.5 המציע מעסיק במועד הגשת ההצעה לפחות שלושה מאמני/מדריכי ספורט כאשר לפחות אחד מהם הוא עובד כהגדרת המונח בסעיף 3.6 למכרז, וכל אחד משלושתם עומד בכל התנאים המפורטים בסעיף 13 למכרז.

1.6 המציע הפעיל לפחות חדר כושר אחד בתקופה רצופה של 12 חודשים, בהיקף כולל של לפחות 1,300 במהלך השנים 2010-2013.

1.7 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות

2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשנתיים.

2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופות נוספות, עד לתקופה מצטברת של חמש שנים בסך הכל.

3. הליך המכרז

3.1 מסמכי המכרז מפורסמים באתר זה, למעבר למסמכי המכרז לחץ כאן.

כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 4.4.2013, ניתן לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 24.4.2013 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים