כניסה

מכרז פומבי מספר 8/13 למתן שירותי ביקורת פנים
הבהרות למכרז, 8.7.13:
 
למסמך ההבהרות מיום 8.7.13 לחץ כאן
 
המודעה בדבר פרסום המכרז, 12.6.13:
 
למסמכי המכרז לחץ כאן
 
לנוסח המודעה בערבית לחץ כאן
 
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי ביקורת פנים.
 
1.  תנאי הסף להשתתפות במכרז
 
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):
 
1.1 על המציע להיות במועד הגשת ההצעה רואה חשבון שהוא עוסק מורשה, משרד רואי חשבון שהוא עוסק מורשה, חברת רואי חשבון או שותפות של רואי חשבון.
 
1.2 אם המציע הוא תאגיד הוא אינו בעל חוב בגין אגרה שנתית (לשנים הקודמות ל-2013) למרשם הרלוונטי.
 
1.3 תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 500 ₪.
 
1.4 המציע, מורשי החתימה מטעמו, בעלי המניות או השותפים בו (לפי העניין) והמבקר המוצע, אינם מעניקים ולא העניקו שירותי ראיית חשבון או ביקורת פנים לתאגיד מדווח, לתאגיד שדוחותיו הכספיים מצורפים לדיווחי תאגיד מדווח בהתאם להוראות הדין או לכל גורם אחר המפוקח על ידי רשות ניירות ערך, ולא ייצג את עניינם של גופים כאמור מול הרשות, בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה.
 
1.5 המבקר המוצע:
 
על המציע להציג רו"ח מטעמו, אשר מתקיימות בו כל הדרישות המפורטות להלן:
 
1.5.1  אם המציע הוא יחיד - הוא המציע בעצמו;
 
1.5.2  אם המציע הוא משרד או תאגיד - המבקר המוצע הוא שותף או בעל מניות במציע.
 
1.5.3  הוא שימש במהלך שמונה (8) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה כמבקר פנים בלפחות שני (2) גופים כאשר לפחות עבור אחד הגופים הוא שימש כמבקר פנים במהלך ארבע (4) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה, ושלכל אחד מהם תקציב או מחזור כספי בהיקף של לפחות שמונים מיליון (80,000,000) שקלים חדשים בשנה, וזאת למשך שנתיים לפחות בכל אחד מהגופים.
 
1.5.4  הוא אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים המונע ממנו להעניק שירותי ביקורת פנים לרשות.
 
1.5.5  הוא כשיר לשמש כמבקר פנים לפי חוק הביקורת הפנימית.
 
1.6     תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.
 
2.  תקופת ההתקשרות
 
2.1  תקופת ההתקשרות הינה לחמש שנים.
 
2.2  לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית לפרק זמן נוסף של עד חמש שנים.
 
3.  הליך המכרז
 
3.1  מסמכי המכרז מפורסמים באתר זה, תחת הקישור "מכרזים". כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.
 
3.2  החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 4.7.13, ניתן לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3.3 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 24.7.13 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
 
4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.


תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים