כניסה

מכרז פומבי מס' 5/13 לביצוע בדיקות סקר רפואי תקופתיות ובדיקות רפואיות לספורטאים עובדי רשות ניירות ערך
הבהרות למכרז, 20.5.2013 :
 
למסמך ההבהרות מיום 20.5.2013  לחץ כאן.
 
לנוסח מעודכן של המכרז בעקוב אחר שינויים לחץ כאן.
 

לנוסח נקי של המכרז המעודכן לחץ כאן.

המודעה בדבר פרסום המכרז , 24.4.2013 :

לנוסח המודעה בערבית  לחץ כאן.

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות לעריכת בדיקות סקר רפואי תקופתיות ובדיקות רפואיות לספורטאים.
 
1.   תנאי הסף להשתתפות במכרז
 
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):
 
1.1 המציע הנו תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.
 
1.2 המציע אינו בעל חוב בגין אגרה שנתית (לשנים הקודמות ל-2013) למרשם הרלוונטי.
 
1.3 תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 500 ₪.
 
1.4 המציע בעל רישיון תקף מטעם משרד הבריאות, להפעלת תחנה לרפואת ספורט בהתאם לקבוע בחוק הספורט,  התשמ"ח-1988.
 
1.5 למציע לפחות סניף אחד בו מתבצעות בדיקות הסקר ובדיקות הספורט, הממוקם באזור גוש דן (כהגדרת המונח במכרז).
 
1.6 הצוות המקצועי של המציע כולל את כל בעלי התפקידים המפורטים בסעיף 14 במכרז.
 
1.7 המציע מפעיל מכון לבדיקות סקר החל משנת 2009 לפחות ועד למועד הגשת ההצעות.
 
1.8 המציע ביצע בדיקות סקר, בסניף המוצע על ידו במענה לסעיף  13 למכרז, עבור חמישה לקוחות לפחות ושמתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים בסעיף 16 למכרז.
 
1.9 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.
 
2.   תקופת ההתקשרות
 
2.1  תקופת ההתקשרות הינה לשנתיים.
 
2.2  לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופות נוספות, עד לתקופה מצטברת של חמש שנים בסך הכל.
 
3.  הליך המכרז
 
3.1  מסמכי המכרז מפורסמים באתר זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.
 
3.2  החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 19.5.13, ניתן לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3.3 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 10.6.13 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
 

4.  בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.


תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים