כניסה

מכרז מס' 2/13 למתן שירותי תחזוקה ואחריות למערכות המיגון והמולטימדיה הקיימות במשרדי רשות ניירות ערך ואספקת ציוד מיגון ומולטימדיה נוסף
המודעה בדבר פרסום המכרז, 21.1.13:
 
לנוסח המודעה בערבית לחץ כאן.
 
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי תחזוקה ואחריות למערכות המיגון והמולטימדיה הקיימות במשרדי הרשות ואספקת ציוד חדש.
 
1.   תנאי הסף להשתתפות במכרז
 
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):
 
1.1 המציע הנו תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.
 
1.2 המציע אינו בעל חוב בגין אגרה שנתית (לשנים הקודמות ל-2013) למרשם הרלוונטי.
 
1.3 תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 500 ₪.
 
1.4 נכון למועד הגשת ההצעה המציע מפעיל מוקד שירות לקבלת פניות ומתן תמיכה טלפונית הזמין בימים א' – ה', בין השעות 8:00 – 18:00.  1.5 המציע נרשם למכרז באמצעות משלוח טופס ההרשמה, המצורף למכרז, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il וזאת עד ליום 31.1.2013 (אין בהרשמה כדי להטיל על הנרשם כל חבות).
 
1.6 השתתפות בסיור שיערך במשרדי הרשות בירושלים ובתל אביב בתאריכים הקבועים במכרז.
 
1.7 המציע בעל מחזור כספי של לפחות שני מיליון (2,000,000) שקלים חדשים ללא מע"מ, בכל אחת מהשנים 2009, 2010 ו-2011, הנובע מפעילותו בתחום הנדרש.
 
1.8 המציע בעל מספר שנות ניסיון כמפורט במכרז.
 
1.9 המציע העניק שירותי תחזוקה ואחריות למערכות מיגון ו/או מולטימדיה ואספקת ציוד מיגון ו/או מולטימדיה ללפחות 5 לקוחות, לגביהם מתקיימים כל התנאים הבאים:1.9.1 המציע העניק שירותים כאמור לכל אחד מהלקוחות בתקופה רצופה של 24 חודשים לפחות בין שנת 2009 למועד הגשת ההצעה.
 
1.9.2 לכל אחד מהלקוחות מערכת/ציוד מיגון ו/או מולטימדיה בשווי מיליון ₪, ללא מע"מ, לפחות.
 
1.9.3 לפחות לקוח אחד קיבל מהמציע שירותי תחזוקה ואחריות ואספקת ציוד חדש למערכת מיגון ולפחות לקוח אחד קיבל מהמציע שירותי תחזוקה ואחריות ואספקת ציוד חדש למערכת מולטימדיה.
 
1.10  תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.
 
2. תקופת ההתקשרות
 
2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשנתיים.
 
2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופות נוספות, עד לתקופה מצטברת של חמש שנים בסך הכל.
 
3. הליך המכרז
 
3.1 מסמכי המכרז מפורסמים באתר זה, למעבר למסמכי המכרז לחץ כאן.
 כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.
 
3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 13.2.2013, ניתן לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3.3 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 10.3.2013 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים