כניסה

מכרז מס' 11/13 למתן שירותי עריכה לשונית
הבהרות למכרז מיום 27.11.13:

למסמך ההבהרות מיום 27.11.13, לחץ כאן

לנוסח מעודכן של המכרז בעקוב אחר שינויים  לחץ כאן

לנוסח נקי של המכרז המעודכן  לחץ כאן

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 22.12.13 בשעה 14:00
 
 
המודעה בדבר פרסום המכרז, 3.11.13:
 
למסמכי המכרז לחץ כאן
 
לנוסח המודעה בערבית לחץ כאן
 

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי עריכה לשונית.

1.  תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

1.1   כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע להיות במועד הגשת ההצעה עוסק מורשה או תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.

1.2  על המציע להציג עורך לשוני אחד מטעמו, שהוא עובד של המציע, אשר מתקיימות בו כל הדרישות המפורטות להלן:

1.2.1 הוא ביצע לפחות שלוש עבודות עריכה לשונית של טקסט בעברית, בין שנת 2010 למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ובלבד שלפחות אחת מהעבודות הנה עריכה לשונית של דין וחשבון שנתי של רשות ציבורית (כהגדרת המונחים במכרז).

1.2.2  הוא בעל תואר ראשון בלשון עברית ממוסד המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תעודה בלימודי עריכה לשונית ממוסד המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.

1.3 המציע או העורך הלשוני המוצע אינם יודעים על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע לזכייתו במכרז או לקיום איזו מהתחייבויותיו על פי ההצעה, על-פי המכרז, על-פי החוזה המצורף למכרז או על-פי דין.

1.4 תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 300 ₪.

1.5 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות

2.1  תקופת ההתקשרות היא לשנה.

2.2  לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית לפרקי זמן נוספים, וזאת לתקופה מצטברת של עד חמש שנים.

3.  הליך המכרז

3.1  מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו www.isa.gov.il, תחת הקישור "מכרזים". כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

3.2  החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 19.11.13, ניתן לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3  את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 11.12.13 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המרכז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים