כניסה

מכרז פומבי מספר 7/15: שדרוג ותחזוקה של המערכת התפעולית ומערכת אגאתה ברשות ניירות ערך

הודעה מיום 07.03.16:
ועדת המכרזים פרסמה דחייה לשאלת הבהרה שהתקבלה ביום 2/3/16. בנוסף, ברצוננו להזכיר כי המועד להעברת שאלות הבהרה חלף.
שאלת ההבהרה נשלחה למציעים ששילמו/ישלמו עבור מסמכי המכרז וחתמו כנדרש על התחייבות לשמירת סודיות.

הודעה מיום 23.2.16 בדבר דחיית מועד הגשת הצעות למכרז:

1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום 27.3.2016, בשעה 14:00.
2. ביתר תנאי המכרז אין כל שינוי.

הודעה מיום 14.2.16:

ועדת המכרזים אישרה קובץ הבהרות למכרז.

1. קובץ ההבהרות כולל שני שינויים בתנאי הסף:

1.1 סעיף 4.5.1  למכרז - משך שלב הלימוד והחפיפה המוצע לא יעלה על 20 שבועות. תנאי זה הנו תנאי מוקדם להשתתפות במכרז – על כן, הצעה שתכלול שלב לימוד וחפיפה שמשכו עולה על 20 שבועות – תיפסל.

1.2 בסוף הרישא של סעיף 6.1.2 למכרז יתווסף:

"לצורך סעיף זה המציע רשאי להציג, בנוסף לניסיונו, ניסיון של חברה אחת שהוא מחזיק, במישרין או בעקיפין, במאה אחוזים מהערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה (בסעיף זה: "חברה בת"). במקרה זה על המציע לצרף להצעתו אישור מהמרשם הרלוונטי המעיד על הקשר בין המציע לחברה בת וכן אישור עו"ד המפרט את האופן שבו המציע מחזיק, במישרין או בעקיפין, במאה אחוזים מהערך הנקוב של הון המניות של חברת הבת."

2. קובץ ההבהרות ונוסח מעודכן של מסמכי המכרז יימסרו למציעים ששילמו/ישלמו עבור מסמכי המכרז וחתמו כנדרש על התחייבות לשמירת סודיות.

הודעה בדבר דחיית מועדי המכרז מיום 13.1.16:

1. המועד האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות נדחה ליום: 21.1.2016.
2. המועד האחרון לפרסום תשובות להשגות ו/או לבקשות הבהרה מטעם ועדת המכרזים נדחה ליום: 14.2.2016.
3. במועד האחרון להגשת הצעות וביתר תנאי המכרז אין כל שינוי.

המודעה בדבר פרסום המכרז מיום 14.12.15

למודעה בערבית  לחץ כאן

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי תחזוקה ושדרוג של שתי מערכות מחשב הפועלות ברשות: מערכת אגאתה והמערכת התפעולית ("המערכות").

1. תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

1.1 למציע ניסיון קודם בהקמה או בתחזוקה של מערכת Legacy או בהקמה של מערכת מחשב בסביבת Oracle, כמפורט במסמכי המכרז.

1.2 למנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע ניסיון בניהול פרויקט להקמה ולתחזוקה של מערכת Legacy, העונה על התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

1.3 לפחות אחד מאנשי הצוות המוצע הנו בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בפיתוח מערכות מחשב בסביבת Oracle, ובטכנולוגייה המפורטת במכרז.

1.4 למציע מחזור כספי שנתי של חמישים מיליון ש"ח לפחות, לכל אחת מהשנים 2014-2012.

1.5 היקף הפעילות הישירה הצפויה של המציע (בשונה מקבלני המשנה מטעמו) במסגרת מתן שירותי התחזוקה הנו כמפורט במסמכי המכרז.

1.6 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז. לעיון בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז לחץ כאן.

2. ההתקשרות עם הזוכה במכרז

2.1 הרשות תתקשר עם המציע שיזכה במכרז בהסכם למתן שירותי תחזוקה ולשדרוג של המערכות.

2.2 הספק יעניק לרשות שירותי תחזוקה עבור המערכות במשך חמש שנים, החל מהמועד בו יקבל אחריות על המערכות. לרשות תעמוד זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, כך שהתקופה למתן שירותי תחזוקה למערכות תהיה עד עשר שנים בסה"כ.

3. הליך המכרז

3.1 ניתן לעיין במסמכי המכרז במלואם ללא תשלום, כנגד חתימה על מסמכי סודיות, החל מיום פרסום המכרז ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, במשרדי הרשות בירושלים רח' כנפי נשרים 22, בתאום מראש בטלפון 02-6556446 או בתל אביב רח' מונטיפיורי, 35 כניסה כניסה ב' קומה 5 בימים א' עד ה' בין השעות 9:00-15:00 (ללא צורך בתיאום מראש).

3.2 ניתן לרכוש את מסמכי ה-RFP במועדים האמורים לעיל כנגד חתימה על מסמך סודיות, מילוי טופס פרטי התקשרות ומסירת שובר תשלום/שיק לפקודת רשות ניירות ערך של 1,000 ש"ח (התשלום לא יוחזר) המעיד על תשלום לחשבון הרשות בכל אחד מסניפי הבנקים. את מסמך הסודיות, טופס פרטי התקשרות ושוברי התשלום ניתן לקבל במשרדי הרשות, במועדים המפורטים לעיל.

3.2.1 למסמך הצהרה על סודיות לחץ כאן.

3.2.2 לטופס פרטי התקשרות לחץ כאן.

3.3 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 14.1.2016 ניתן לפנות לרשות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני simr@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיה.

3.4 את ההצעה יש להגיש לא יאוחר מיום 9.3.2016 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים