כניסה

מכרז פומבי 1/15 לאספקת ציוד משקי ומוצרים קמעונאיים

הבהרות מיום 16.3.15 בדבר אופן הגשת ההצעה:

- סעיף 5.1 לטופס הגשת ההצעה (נספח א' למכרז) כולל שתי טבלאות, אחת למשרד רלוונטי בתל אביב ואחת למשרד רלוונטי בירושלים. כל טבלה מיועדת למשרד רלוונטי אחד. יש להדפיס ולמלא מספר טבלאות כמספר המשרדים הרלוונטים להם המציע נותן שירות כמפורט בסעיף 13 למכרז.

- נספח ד' למכרז - שאלון שביעות רצון - המציעים אינם נדרשים למלא את השאלון. הרשות תפנה ללקוחות המציעים ותערוך מולם את סקר שביעות הרצון בהתאם לקבוע בסעיף 17 למכרז.

הבהרות למכרז מיום 3.3.15
 
למודעה בערבית לחץ כאן
 
- ועדת המכרזים החליטה לבטל את תנאי הסף הקבוע בסעיף 12.2 בדבר רישיון עסק להובלה והפצה של מזון לפי פריט 4.6ד' לצו רישוי עסקים (עסקים טעונים ישוי), תשע"ג-2013. לפיכך, סעיף 12.2 על סעיפיו הקטנים יימחקו. ביתר תנאי המכרז אין כל שינוי.
 
- נספח א (1) - טופס הצעת המחיר עודכן ומצ"ב. יש להגיש את הצעת המחיר על גבי הטופס המעודכן,
לחץ כאן
 
- למסמך המלא של קובץ ההבהרות מספר 2 מיום 3.3.15 לחץ כאן
 
- שינוי מועדי המכרז:
  המועד האחרון להגשת בקשות או שאלות הבהרה יידחה ליום 12.3.2015.
  המועד האחרון לפרסום תשובותיה של ועדת המכרזים לשאלות ההבהרה יידחה ליום 19.3.2015.
  המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יידחה ליום 30.3.2015 בשעה 14:00.
 
הבהרות למכרז מיום 18.2.15
למסמך ההבהרות מיום 18.2.15 לחץ כאן  
 
המודעה בדבר פרסום המכרז מיום 29.1.15
 
למודעה בערבית לחץ כאן
למסמכי המכרז לחץ כאן
 
 
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים, העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות לאספקה של ציוד משקי ומוצרים קמעוניים לרשות, במשרדי הרשות בירושלים ובתל אביב.
 
1תנאי הסף להשתתפות במכרז
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):
1.1 על המציע להיות במועד הגשת ההצעה תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.
1.2 המציע או קבלן משנה של המציע, המספק לו שירותי אחסון מזון, מחזיק ברישיון עסק לאחסון מזון, לפי פריט 4.6ג לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013.
1.3 המציע או קבלן משנה של המציע, המספק לו שירותים של הובלה והפצה של מזון, מחזיק עסק להובלה והפצה של מזון, לפי פריט 4.6ד לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013.
1.4 למציע ניסיון באספקת ציוד משקי ומוצרים קמעונאיים כמפורט במסמכי המכרז.
1.5 תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 500 ₪.
1.6 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.
 
2. תקופת ההתקשרות
2.1 תקופת ההתקשרות היא לשנה.
2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית לפרקי זמן נוספים, וזאת לתקופה מצטברת של עד חמש (5) שנים.
 
3. הליך המכרז
3.1 מסמכי המכרז מפורסמים בדף זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.
3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 12.2.15, ניתן לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
3.3 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 11.3.15 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
 
4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים