כניסה

מכרז פומבי מספר 1/17 למתן שירותים משפטיים בתחום דיני המכרזים

להבהרה מס' 2 מיום 02.03.17 לחץ כאן.

הבהרות למכרז מיום 20.02.17

1. למסמך הבהרות מיום 20.02.17 לחץ כאן.

2. לטופס ההצעה למכרז (נספח א') בקובץ וורד נעול לחץ כאן.

לתשומת לב המציעים: בשל טענה בדבר בעיה בתצוגת הפניה לסעיפים בעת הדפסת הטופס, הועלה בקישור מעלה טופס הצעה למכרז (נספח א') בקובץ וורד נעול מתוקן.

טופס ההצעה קיים גם בקובץ PDF במסמכי המכרז.

הערה: יש להיכנס בקובץ ללשונית "תצוגה" ולאחר מכן ל"ערוך מסמך".

במידה ובעת פתיחת הקובץ עולה בקשה לסיסמא, נדרש ללחוץ על "cancel".

3. לנוסח מעודכן של מסמכי המכרז בעקוב אחר שינויים לחץ כאן.

4. לנוסח מעודכן ונקי של מסמכי המכרז לחץ כאן.

מודעה בדבר פרסום המכרז מיום 17.01.17.

למסמכי המכרז לחץ כאן.

למודעה בערבית לחץ כאן.

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותים משפטיים בתחום דיני המכרזים עבור הרשות.

המכרז הינו דו שלבי- תחילה תבחן עמידת המציעים בתנאי הסף ובניקוד האיכות, לאחר מכן תפתחנה הצעות המחיר. המציעים יבחרו על בסיס ציון משוקלל של איכות ומחיר כמפורט במסמכי המכרז.

1תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

1.1 המציע הינו עורך דין, חברת עורכי דין, שותפות רשומה או שותפות שאינה רשומה של עורכי דין.

1.2 על המציע לפעול כמשרד עורכי דין. לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר עורכי דין שאינם מאוגדים במשרד אחד ובמסגרת אותה אישיות משפטית.

1.3 המציע אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים כמפורט במסמכי המכרז.

1.4 על המציע להציע צוות הכולל ראש צוות ומבצע העונים כל אחד על התנאים הקבועים במסמכי המכרז.

1.5 תנאי סף נוספים מפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות

2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשנה.

2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופות נוספות, עד לתקופה מקסימאלית של חמש שנים.

3. הליך המכרז

3.1 מסמכי המכרז מפורסמים בדף זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 09.02.17, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3 תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 20.02.17.

3.4 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום  06.03.17 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים