כניסה

מכרז פומבי מספר 3/17 הזמנה להשתתף בשלב מיון מוקדם למכרז לתחזוקה של מערכת BI המשמשת לתחקור נתוני בורסה

הבהרות למסמכי המיון המוקדם מיום 22.03.17 לחץ כאן.

הבהרות ותיקונים למסמכי המיון המוקדם מיום 16.03.17 לחץ כאן.

למסמכי מיון המוקדם 3/17 מתוקנים ומעודכנים ליום 16.3.017 בעקוב אחר שינויים לחץ כאן.

למסמכי מיון המוקדם 3/17 מתוקנים ומעודכנים ליום 16.3.017 בקובץ נקי לחץ כאן.

לנוסח WORD של נספחים א-ד למיון המוקדם (טופס ההצעה) מעודכנים ליום 16.03.17 לחץ כאן.

הערה: יש להיכנס בקובץ ללשונית "תצוגה" ולאחר מכן ל"ערוך מסמך".

במידה ובעת פתיחת הקובץ עולה בקשה לסיסמא, נדרש ללחוץ על "cancel".

להבהרות ותיקונים למיון המוקדם מיום 09.03.17 לחץ כאן.

לנוסח word של נספחים א'-ד' להזמנה למיון בהתאם להבהרה מספר 5 מיום 09.03.17 לחץ כאן.

למסמכי המיון המוקדם לחץ כאן.

למודעה בערבית לחץ כאן.

מכרז פומבי מספר 3/17

הזמנה להשתתף בשלב מיון מוקדם למכרז לתחזוקה של מערכת BI המשמשת לתחקור נתוני בורסה

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי שלב המיון המוקדם, להשתתף בשלב מיון מוקדם למכרז לתחזוקה של מערכת BI המשמשת לתחקור נתוני בורסה. מציעים שיעמדו בתנאי המיון המוקדם יוזמנו להשתתף במכרז, וזאת בהתאם לתנאים שתקבע ועדת המכרזים של הרשות.

1. תנאי הסף להשתתפות בשלב המיון המוקדם:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות בשלב המיון המוקדם (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המיון מוקדם המצויים באתר הרשות כמפורט בסעיף 2.1 להלן).

1.1 המציע התאגד בישראל על פי דין.

1.2 למציע מחזור כספי של לפחות ארבעים מיליון (40,000,000) שקלים חדשים, ללא מע"מ, בכל אחת מהשנים 2014-2016.

1.3 המציע הקים או תחזק לפחות מערכת BI אחת בישראל, כמפורט במסמכי המיון המוקדם.

1.4 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי הליך המיון  המוקדם.

2. שלב המיון המוקדם:

2.1 מסמכי המיון המוקדם מפורסמים בדף זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למיון המוקדם וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

2.2 החל מיום פרסום הליך המיון המוקדם ועד ליום 06.03.17, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני לגב' יעל תנחומא בכתובת המייל: yaelt@isa.gov.il, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במיון המוקדם.

2.3 תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 09.03.17.

2.4 את ההצעה  למיון המוקדם יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 23.03.17 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

3. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המיון המוקדם, יגבר האמור במסמכי המיון המוקדם.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים