כניסה

מכרז פומבי מספר 6/17 למתן שירותי ייעוץ ושירותים נוספים בתחום אבטחת המידע עבור רשות ניירות ערך

 רשות ניירות ערך - מכרז מס' 6/17 למתן שירותי ייעוץ ושירותים נוספים בתחום אבטחת המידע עבור רשות ניירות ערך

מסמכי המכרז המעודכנים בעקבות ההבהרות מיום 08.06.17 ו- 19.06.17

1. לנוסח מעודכן של מסמכי המכרז בעקוב אחר שינויים לחץ כאן.

2. לנוסח מעודכן ונקי של מסמכי המכרז לחץ כאן.

להבהרות למכרז מיום 19.06.17 לחץ כאן.

להבהרה לעניין הביטוח מיום 08.06.17 לחץ כאן.

למסמכי המכרז- לחץ כאן.

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ ושירותים נוספים בתחום אבטחת המידע עבור הרשות.

1. תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

1.1 המציע העניק ללפחות ארבעה מלקוחותיו שירותי ייעוץ בתחום אבטחת המידע, בהיקף של 500 שעות בשנה למשך שנתיים רצופות, וזאת בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

1.2 המציע מציע במסגרת הצעתו יועץ מוצע ויועץ ISO מוצע, העונים על התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

1.3 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2ההתקשרות עם הזוכה במכרז

2.1 תקופת ההתקשרות היא לשנה אחת.

2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, כך שתקופת ההתקשרות תהיה עד חמש שנים בסה"כ.

3. הליך המכרז

3.1 מסמכי המכרז מפורסמים בדף זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

3.2 את ההצעה יש להגיש לא יאוחר מיום 12.7.2017 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים