כניסה

מכרז פומבי מס' 12/17 לחידוש, תחזוקה ושירות של רישיונות Oracle

למסמכי המכרז לחץ כאן

למודעה בערבית לחץ כאן

לקובץ הבהרות מיום 3.12.2017 למכרז לחץ כאן
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי המכרז, להשתתף במכרז פומבי לחידוש ותחזוקת רישיונות Oracle.

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז).

1.1 המציע הינו תאגיד שהתאגד בישראל על פי דין.

1.2 המציע הוא משווק מורשה של Oracle הרשאי לספק חידוש תחזוקה ושירות עבור כל הרישיונות המפורטים במסמכי המכרז.

1.3 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות

2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשנתיים מיום חתימת הרשות על החוזה עם הזוכה במכרז ("ההתקשרות המקורית").

2.2 לרשות תעמוד האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית לפרקי זמן נוספים של שנה בכל פעם, וזאת עד לתקופה מצטברת של חמש שנים בסך הכל (כולל ההתקשרות המקורית).

3. הליך המכרז

3.1 מסמכי המכרז מפורסמים בדף זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 22.11.2017, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני Simr@isa.gov.il, לגב' שים רובין, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3 תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 29.11.2017.

3.4 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות עד ולא יאוחר מיום 06.12.2017 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים