כניסה

מכרז פומבי מס' 13/17 לאספקת שירותי ליסינג תפעולי

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי המכרז, להשתתף במכרז לאספקת שירותי ליסינג תפעולי.

למודעה בערבית לחץ כאן

לתשומת לב המציעים: מועד הגשת ההצעות למכרז הקבוע ליום 14.03.18 נדחה

הודעה בדבר מועד הגשה חדש ופרטים נוספים יפורסמו בימים הקרובים.

הודעה מיום 20.02.18 בדבר פרסום קובץ הבהרות מלא (הכולל תשובות ל-17 השאלות שלא ניתן להן מענה בקובץ ההבהרות שפורסם ביום 12.02.18

בהמשך לקובץ ההבהרות שפורסם ביום 12.02.18, מפורסם בזאת קובץ הבהרות מלא, הכולל מענה גם ל-17 השאלות שלא ניתן להן מענה בקובץ ההבהרות שפורסם ביום 12.02.18. 

כמו כן, מפורסם בזאת קובץ מעודכן של מסמכי המכרז, הכולל את כל השינויים שאושרו בעקבות שאלות ההבהרה

לקובץ ההבהרות מלא מיום 20.02.18 לחץ כאן

למסמכי המכרז המעודכנים ב"עקוב אחר שינויים" לחץ כאן

למסמכי המכרז המעודכנים בקובץ "נקי" לחץ כאן

לתשומת לב המציעים: מועד הגשת ההצעות למכרז נדחה ליום 14.03.18 בשעה 14:00 

הודעה בדבר פרסום קובץ הבהרות מיום 12.02.18 ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

1. ועדת המכרזים של הרשות אישרה קובץ הבהרות למכרז הכולל שינוי בתנאי הסף הקבוע בסעיף 14 למכרז.

להלן קישור לקובץ הבהרות מיום 12.02.2018

2. קובץ הבהרות משלים (אשר יכלול את כל ההבהרות למכרז, לרבות אלו שפורסמו ביום 12.02.18) יפורסם עד ליום 20.02.18 יחד עם נוסח מעודכן של מסמכי המכרז.

3. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום 14.03.18 בשעה 14:00.

הודעה מיום 29.01.18 בדבר הארכת מועדים במכרז 13/17 לאספקת שירותי ליסינג תפעולי

הרשות מתכבדת להודיע על הארכת המועדים שנקבעו למכרז 13/17 לאספקת שירותי ליסינג תפעולי כדלקמן:

1. המועד האחרון לפרסום תשובות הרשות לשאלות ההבהרה מוארך עד ליום 12.02.2018.

2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז (לאחר סיום הליך ההבהרות) מוארך עד ליום 05.03.2018  בשעה 14:00.

הודעה מיום 16.01.18 בדבר הארכת מועדים במכרז 13/17 לאספקת שירותי ליסינג תפעולי

הרשות מתכבדת להודיע על הארכת המועדים שנקבעו למכרז 13/17 לאספקת שירותי ליסינג תפעולי כדלקמן:

1. המועד האחרון לפרסום תשובות הרשות לשאלות ההבהרה מוארך עד ליום 29.01.2018.

2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז (לאחר סיום הליך ההבהרות) מוארך עד ליום 18.02.2018  בשעה 14:00.

הודעה מיום 04.01.2018 בדבר דחיית המועד לפרסום תשובות להשגות ו/או בקשות להבהרה

המועד האחרון לפרסום תשובות להשגות ו/או לבקשות הבהרה שהתקבלו בקשר למכרז 13/17 למתן שירותי ליסינג תפעולי, נדחה ליום 15.01.2018.

למודעה בערבית בדבר שינוי מועדי הגשה במכרז לחץ כאן

למסמכי המכרז לחץ כאן

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז המצויים בדף זה).

1.1המציע הינו תאגיד שהתאגד בישראל על פי דין.

1.2 צרוף ערבות אוטונומית, שהוצאה ע"י בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית, על שם המציע, בסכום שלא יפחת מחמישים אלף ₪ בתוקף עד ליום 31.07.2018 בנוסח שמפורסם במסמכי המכרז.

1.3 למציע רישיון להשכרת רכב מאת המפקח על התעבורה, על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה- 1985.

1.4 המציע מעסיק קצין בטיחות, בעל כתב הסמכה בהתאם לתקנות התעבורה, התשכ"א -1961.

1.5 המציע הינו הבעלים הרשום של 2,500 כלי רכב לפחות.

1.6 המציע הנו בעל ניסיון באספקת שירותי ליסינג תפעולי או שירותי השכרת רכב לעשרים לקוחות לפחות, בהיקף של לפחות חמישים רכבים לכל לקוח, בכל אחת מהשנים 2014, 2015 ו-2016.

1.7 על המציע להציע בכל קטגוריית רכבים מספר כלי רכב כמפורט במסמכי המכרז.

1.8 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות:

2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשלושים וששה (36) חודשים מיום חתימת הרשות על החוזה עם הזוכה במכרז ("ההתקשרות המקורית").

2.2 לרשות תעמוד האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופה של עד שלושים וששה (36) חודשים נוספים.

3. הליך המכרז:

3.1 מסמכי המכרז מפורסמים בדף זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו בדף זה.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 25.12.17, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3 תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 08.01.18.

3.4 את ההצעה  למכרז יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 28.01.2018  בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים