כניסה

מכרז פומבי מספר 10/17 למתן שירותי השמה וכח אדם

להבהרה למכרז מיום 28.11.17 לחץ כאן.

1. לנוסח מעודכן של מסמכי המכרז בעקוב אחר שינויים לחץ כאן.

2. נוסח מעודכן ונקי של מסמכי המכרז לחץ כאן.

למודעה בערבית לחץ כאן

למסמכי המכרז לחץ כאן

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי השמה וכח אדם עבור הרשות.

המכרז הינו דו שלבי- תחילה תבחן עמידת המציעים בתנאי הסף ובניקוד האיכות, לאחר מכן תפתחנה הצעות המחיר. המציעים יבחרו על בסיס ציון משוקלל של איכות ומחיר כמפורט במסמכי המכרז.

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

1.1 המציע התאגד בישראל על פי דין.

1.2 למציע רישיון תקף לעסוק כקבלן כח אדם בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, תשנ"ו-1996.

1.3 למציע רישיון תקף לעסוק כלשכה פרטית, בהתאם לסעיף 63 לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט - 1959.

1.4 המציע העניק שירותי השמה וכח אדם לשמונה (8) לקוחות, לכל הפחות, אשר שמתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:

1.4.1 לכל אחד מהלקוחות לפחות מאתיים וחמישים (250) עובדים.

1.4.2 החל מיום 01.01.2014 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, קיבל כל אחד מהלקוחות, באמצעות המציע, שירותים מחמשה עשר (15) עובדי כח אדם, לכל הפחות, במצטבר, בתחום המשפטי ו/או הפיננסי ו/או האדמיניסטרטיבי, אשר הועסקו על ידי המציע.

1.4.3 לפחות שלושה (3) מהלקוחות הם גוף מוסדי כהגדרתו במסמכי  המכרז.

1.5 למציע מחזור כספי  של חמשה מיליון (5,000,000) ש"ח, לכל הפחות, הנובע מפעילותו בתחום מתן שירותי כח אדם, בכל אחת מהשנים 2015 ו- 2016.

1.6 המציע מפעיל לפחות שני סניפים - האחד בגוש דן והשני בירושלים-  המספקים, כל אחד, שירותי השמה וכח אדם של עובדים בתחום המשפטי, הפיננסי והאדמיניסטרטיבי.

1.7 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות

2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשנה.

2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופות נוספות, עד לתקופה מקסימאלית של חמש שנים.

3. הליך המכרז

3.1 מסמכי המכרז מפורסמים בדף זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 15.11.17, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3 תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 28.11.2017.

3.4 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 07.12.2017 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים