כניסה

מכרז פומבי מספר 7/17 למתן שירותי נסיעות לחו"ל

להבהרה למכרז מיום 20.08.17 לחץ כאן.

1. לנוסח מעודכן של מסמכי המכרז בעקוב אחר שינויים לחץ כאן.

2. לנוסח מעודכן ונקי של מסמכי המכרז לחץ כאן.

להבהרות למכרז מיום 15.08.17 לחץ כאן.

1. לנוסח מעודכן של מסמכי המכרז בעקוב אחר שינויים לחץ כאן.

2. לנוסח מעודכן ונקי של מסמכי המכרז לחץ כאן.

הודעה מיום 03.08.17 בדבר הארכת המועד להגשת הבקשות להבהרה או שאלות הקשורות למכרז

המועד האחרון להגשת בקשות להבהרה או שאלות הקשורות למכרז 7/17 למתן שירותי נסיעות לחו"ל, הוארך עד ליום 07.08.17 בשעה 14:00

למסמכי המכרז לחץ כאן.

למודעה בערבית לחץ כאן.

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי המכרז, להשתתף במכרז פומבי למתן שירותי נסיעות לחו"ל.

המכרז הינו דו שלבי - תחילה תבחן עמידת המציעים בתנאי הסף ובניקוד האיכות, לאחר מכן תפתחנה הצעות המחיר. המציעים יבחרו על בסיס ציון משוקלל של איכות ומחיר כמפורט במסמכי המכרז.

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז).

1.1 המציע הינו תאגיד שהתאגד בישראל על פי דין.

1.2 המציע חבר בהתאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל וב-IATA (International Air Transport Association).

1.3 המציע בעל מחזור כספי של לפחות עשרה מיליון (10,000,000) ₪, ללא מע"מ, בכל אחת מהשנים 2014, 2015 ו-2016, הנובע מפעילותו באספקת שירותי נסיעות כנדרש במסמכי המכרז.

1.4 המציע בעל ניסיון באספקת שירותי נסיעות (כהגדרתם במכרז) לחמשה (5) לקוחות לפחות, כאשר לכל אחד מלקוחות אלה, סיפק המציע שירותי נסיעות בהיקף מצטבר של לפחות 2,000,000 ש"ח (שני מליון ש"ח), ללא מע"מ, במהלך השנים 2014 עד 2016.

1.5 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות

2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשנה.

2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופות נוספות, עד לתקופה מקסימאלית של חמש שנים.

3. הליך המכרז

3.1 מסמכי המכרז מפורסמים בדף זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 03.08.17, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3 תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 15.08.17.

3.4 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות עד ולא יאוחר מיום 24.08.17 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים