כניסה

מכרז פומבי מספר 8/17 הזמנה להשתתף בשלב מיון מוקדם לצורך מכרז לבחירת ספק לניהול, תפעול ולעריכה של בחינות רישוי לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995

הודעה בעניין הבהרות להליך המיון המוקדם

להליך המיון המוקדם 8/17 לא הוגשו בקשות להבהרה, שאלות או השגות ולכן לא פורסם קובץ הבהרות.

למסמכי המיון המוקדם לחץ כאן.

למודעה בערבית - לחץ כאן

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי שלב המיון המוקדם, להשתתף בשלב מיון מוקדם למכרז לבחירת ספק לניהול, תפעול ולעריכה של בחינות רישוי לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.

מציעים שיעמדו בתנאי המיון המוקדם יוזמנו להשתתף במכרז, וזאת בהתאם לתנאים שתקבע ועדת המכרזים של הרשות.

1. תנאי הסף להשתתפות בשלב המיון המוקדם:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות בשלב המיון המוקדם (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המיון מוקדם המצויים באתר הרשות כמפורט בסעיף 2.1 להלן).

1.1 המציע התאגד בישראל על פי דין.

1.2 המציע בעל מחזור כספי של לפחות שני מיליון (2,000,000) ₪,  ללא מע"מ, בכל אחת מהשנים 2014-2016.

1.3 למציע ניסיון בניהול, תפעול ועריכה של בחינות מסוג רב ברירה כמפורט במסמכי המיון המוקדם.

1.4 למציע ניסיון בכתיבת מבחנים מסוג רב ברירה כמפורט במסמכי המיון המוקדם.

1.5 המציע מעסיק טסטולוג בהתאם לנדרש במסמכי המיון המוקדם.

1.6 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי הליך המיון  המוקדם.

2. שלב המיון המוקדם:

2.1 מסמכי המיון המוקדם מפורסמים בדף זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למיון המוקדם וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

2.2 החל מיום פרסום הליך המיון המוקדם ועד ליום 02.08.17, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במיון המוקדם.

2.3 תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 09.08.17.

2.4 את ההצעה  למיון המוקדם יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 23.08.17 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

3. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המיון המוקדם, יגבר האמור במסמכי המיון המוקדם.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים