כניסה

מכרז פומבי מספר 5/17 הזמנה להשתתף בשלב מיון מוקדם לצורך מכרז לאספקת רישיונות, שירות ותמיכה למוצרי אבטחה

הבהרה מיום 04.06.17 לשלב המיון המוקדם לחץ כאן.

 הבהרות מיום 28.05.17 לשלב המיון המוקדם:

1. למסמך הבהרות מיום 25.05.17 לשלב המיון המוקדם לחץ כאן.

2.לנוסח מעודכן של מסמכי המיון המוקדם בעקוב אחר שינויים לחץ כאן.

3.לנוסח מעודכן ונקי של מסמכי המיון המוקדם לחץ כאן.

הזמנה להשתתף בשלב מיון מוקדם לצורך מכרז לאספקת רישיונות, שירות ותמיכה למוצרי אבטחה

למסמכי המיון המוקדם לחץ כאן.

למודעה בערבית לחץ כאן.

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי שלב המיון המוקדם, להשתתף בשלב מיון מוקדם למכרז לאספקת רישיונות, שירות ותמיכה למוצרי אבטחה. מציעים שיעמדו בתנאי המיון המוקדם יוזמנו להשתתף במכרז, וזאת בהתאם לתנאים שתקבע ועדת המכרזים של הרשות.

1. תנאי הסף להשתתפות בשלב המיון המוקדם:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות בשלב המיון המוקדם (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המיון מוקדם המצויים באתר הרשות כמפורט בסעיף 2.1 להלן).

1.1 המציע התאגד בישראל על פי דין.

1.2 המציע הנו ספק מורשה של חברות המפורטות במסמכי המיון המוקדם.

1.3 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי הליך המיון  המוקדם.

2. שלב המיון המוקדם:

2.1 מסמכי המיון המוקדם מפורסמים בדף זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למיון המוקדם וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

2.2 החל מיום פרסום הליך המיון המוקדם ועד ליום 18.5.2017, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני למר זיו סירקיס בכתובת המייל: zivs@isa.gov.il, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במיון המוקדם.

2.3 תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 28.5.17.

2.4 את ההצעה  למיון המוקדם יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 7.6.2017 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

3. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המיון המוקדם, יגבר האמור במסמכי המיון המוקדם.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים