כניסה

מכרז פומבי 15/17 לרכישת שירותי גישה לאינטרנט

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי המכרז, להשתתף במכרז לרכישת שירותי גישה לאינטרנט.

למסמכי המכרז לחץ כאן

למודעה בערבית לחץ כאן

הודעה מיום 11.02.18 על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

הרשות מתכבדת להודיע על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 15/17 לאספקת שירותי גישה לאינטרנט עד ליום 25.02.2018 בשעה 14:00.

הודעה מיום 01.02.18 על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

הרשות מתכבדת להודיע על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 15/17 לאספקת שירותי גישה לאינטרנט עד ליום 11.02.2018 בשעה 14:00.

לקובץ הבהרות מס' 2 מיום 30.01.18 לחץ כאן

  1. לנוסח מעודכן של מסמכי המכרז בעקוב אחר שינויים לחץ כאן

  2. לנוסח מעודכן ונקי של מסמכי המכרז לחץ כאן

קובץ הבהרות מס' 1 מיום 23.01.18 לחץ כאן

  1. לנוסח מעודכן של מסמכי המכרז בעקוב אחר שינויים לחץ כאן

  2. לנוסח מעודכן ונקי של מסמכי המכרז לחץ כאן

הודעה מיום 15.01.18 דחיית המועד לפרסום תשובות הרשות להשגות ו/או לשאלות ההבהרה שנתקבלו למכרז

המועד האחרון לפרסום תשובות הרשות להשגות ו/או לשאלות ההבהרה שהתקבלו למכרז 15/17 לרכישת שירותי גישה לאינטרנט נדחה ליום 23.01.2018

הודעה מיום 04.01.18 בדבר הארכת המועד האחרון להגשת בקשות הבהרה או שאלות הקשורות למכרז

המועד האחרון להגשת בקשות להבהרה או שאלות הקשורות למכרז 15/17 לרכישת שירותי גישה לאינטרנט הוארך עד ליום 09.01.2018

  1. תנאי הסף להשתתפות במכרז:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז המצויים בדף זה).

1.1 המציע הינו תאגיד שהתאגד בישראל על פי דין.

1.2 המציע הוא ספק מורשה של שירותי גישה לאינטרנט המעניק בפועל את השירותים מושא המכרז.

1.3 למציע יכולת מוכחת בהספקת השירותים מושא המכרז כמפורט במסמכי המכרז.

1.4 המציע הנו בעל ניסיון בהספקת שירותי גישה לאינטרנט כמפורט במסמכי המכרז.

1.5 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות:

2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשלושים וששה (36) חודשים מיום חתימת הרשות על החוזה עם הזוכה במכרז ("ההתקשרות המקורית").

2.2 לרשות תעמוד האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בפרקי זמן נוספים עד לתקופה מצטברת של שמונה (8) שנים בסך הכל (כולל תקופת ההתקשרות המקורית).

3. הליך המכרז:

3.1 מסמכי המכרז מפורסמים בדף זה כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו בדף זה.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 04.01.2018, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3 תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 18.01.2018.

3.4 את ההצעה  למכרז יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 04.02.2018  בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים