כניסה

מכרז פומבי מספר 13/18 לביצוע בדיקות סקר רפואי תקופתיות ובדיקות רפואיות לספורטאים, לעובדי רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי המכרז, להשתתף במכרז לביצוע בדיקות סקר רפואי תקופתיות ובדיקות רפואיות לספורטאים, לעובדי רשות ניירות ערך.

למסמכי המכרז לחץ כאן.

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום 21.10.18 בשעה 14:00.

למודעה בערבית בדבר דחיית מועד ההגשה לחץ כאן.


1. תנאי הסף להשתתפות במכרז:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז המצויים באתר הרשות כמפורט בסעיף 3.1 להלן).

1.1. המציע הינו תאגיד שהתאגד בישראל על פי דין ואינו בעל חוב אגרה שנתית למרשם הרלוונטי.

1.2. המציע בעל רישיון תקף ממשרד הבריאות להפעלת תחנה לרפואת ספורט, בהתאם לקבוע בחוק הספורט, התשמ"ח-1988.

1.3. המציע מפעיל מכון לבדיקות סקר החל מיום 1.7.2017 לכל הפחות.

1.4. למציע לפחות סניף אחד הממוקם בגוש דן (להלן: "הסניף"), בו מתבצעות בדיקות סקר רפואי ובדיקות הספורט.

1.5. צוות המציע בסניף, כולל את כל בעלי התפקידים המפורטים במסמכי המכרז.

1.6. המציע ביצע בדיקות סקר, בסניף, עבור חמישה (5) לקוחות לפחות, בתקופה רצופה של 10 חודשים החל מיום 1.1.2015 ועד למועד הגשת ההצעה, כאשר לכל לקוח לפחות חמישים (50) עובדים שעברו בדיקות סקר אצל המציע בתקופה האמורה.

1.7. תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות:

2.1. תקופת ההתקשרות הינה לעשרים וארבעה (24) חודשים מיום חתימת הרשות על החוזה עם הזוכה במכרז ("ההתקשרות המקורית").

2.2. לרשות תעמוד האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בפרקי זמן נוספים עד לתקופה מצטברת של שש (6) שנים בסך הכל (כולל תקופת ההתקשרות המקורית).

3. הליך המכרז:

3.1. מסמכי המכרז וכל ההודעות בנושא במכרז יפורסמו בדף זה.

    1. החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 26.08.2018 רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

    2. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 05.09.2018.

    3. את ההצעה  למכרז יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 07.10.2018  בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים