כניסה

מכרז פומבי 3/18 הזמנה להשתתף בשלב מיון מוקדם לצורך מימוש פרוייקט Data science ברשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי שלב המיון המוקדם, להשתתף בשלב מיון מוקדם לצורך מימוש פרויקט Data Science ברשות ניירות ערך. מציעים שיעמדו בתנאי המיון המוקדם יוזמנו להשתתף במכרז, וזאת בהתאם לתנאים שתקבע ועדת המכרזים של הרשות.

הודעה מיום 06.03.18 בדבר פרסום קובץ הבהרות ומסמכי מיון מוקדם מעודכנים

לקובץ הבהרות למיון המוקדם מיום 06.03.2018 לחץ כאן.

למסמכים מעודכנים של המיון המוקדם ב"עקוב אחר שינוים" לחץ כאן.

למסמכים מעודכנים של המיון המוקדם בנוסח "נקי" לחץ כאן.

לטופס ההצעה בקובץ וורד לחץ כאן.

למסמכי המיון המוקדם לחץ כאן.

למודעה בערבית לחץ כאן.

1. תנאי הסף להשתתפות בשלב המיון המוקדם:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות בשלב המיון המוקדם (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המיון מוקדם המצויים באתר הרשות כמפורט בסעיף 2.1 להלן).

1.1 על מציע שהוא תושב ישראל, התאגד בישראל או חברה רשומה בישראל, להיות תאגיד רשום בישראל על פי דין או עסק מורשה.

1.2 על המציע להציג  במסגרת הצעתו מבצע מוצע מטעמו העומד בתנאים המפורטים במסמכי המיון המוקדם.

1.3 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי הליך המיון  המוקדם.

2. שלב המיון המוקדם:

2.1 מסמכי המיון המוקדם מפורסמים בדף זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למיון המוקדם וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

    1. 2.2 החל מיום פרסום הליך המיון המוקדם ועד ליום 22.02.18, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני לגב' יעל תנחומא בכתובת המייל: yaelt@isa.gov.il, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במיון המוקדם.

    2. 2.3 תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 08.03.18.

    3. 2.4 את ההצעה  למיון המוקדם יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 25.03.18 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המיון המוקדם, יגבר האמור במסמכי המיון המוקדם.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים