כניסה

מכרז 1/18 למתן שירותי גביה

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי גביה וניהול הליכי חדלות פירעון, כהגדרתם במכרז, עבור הרשות.

למודעה בערבית לחץ כאן.

לקובץ הבהרות למכרז מיום 04.03.2018 לחץ כאן.

למסמכי המכרז לחץ כאן.

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

  1. 1.1 על המציע להיות במועד הגשת ההצעה עורך דין, חברת עורכי דין או שותפות של עורכי דין.

  2. 1.2 המציע או המבצע המוצע על ידו, אינם נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים (כמפורט במכרז), המונע מהם להעניק את השירותים לרשות.

  3. 1.3 על המציע להציג מבצע אחד מטעמו העומד בכל הדרישות המפורטות להלן:

   1. 1.3.1 במציע שהוא תאגיד - המבצע הוא עובד של המציע (כהגדרת המונח עובד בסעיף 3.3 למכרז);

   2. 1.3.2 הוא עורך דין בעל ניסיון של לפחות עשר (10) שנים (לא כולל התמחות) בתחום שירותי הגביה, כהגדרתם במכרז;

   3. 1.3.3 במהלך השנים 2016-2017 הוא שימש כבא כוח של נושה, בעשרים (20) מקרים לפחות בהם החייב הוא תאגיד.

   4. 1.3.4 במהלך השנים 2016-2017 הוא העניק שירותי גביה, כהגדרתם במכרז, לגוף אחד לפחות, במסגרתם גבה עבורו חובות בהיקף של 800,000 ₪, לפחות, במצטבר.

  4. תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

  5. 2. תקופת ההתקשרות

2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשלוש שנים.

2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופות נוספות, עד לתקופה מצטברת של חמש שנים בסך הכל.

3. הליך המכרז

3.1 מסמכי המכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו בדף זה.

  1. 3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 21.02.2018, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

  2. 3.3 המועד האחרון לפרסום תשובות להשגות ו/או לבקשות הבהרה: 14.03.2018.

  3. 3.4 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 09.04.2018 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים