כניסה

מכרז פומבי מספר 2/18 הזמנה להשתתף בהליך של מיון מוקדם למכרז למתן שירותי תפעול, בקרה פנסיונית למעסיק, שירותי שיווק פנסיוני לעובדים ושירותים נוספים

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי שלב המיון המוקדם, להשתתף בהליך של מיון מוקדם לקראת עריכת מכרז למתן שירותי תפעול ובקרה עבור המערך הפנסיוני ברשות ושיווק פנסיוני לעובדי הרשות שיחפצו בכך.

מציעים שיעמדו בתנאי המיון המוקדם, יוזמנו להשתתף במכרז, וזאת בהתאם לתנאים שתקבע ועדת המכרזים של הרשות.

ניתן להגיש הצעה על ידי ישות משפטית אחת או הצעה משותפת, שתוגש על ידי שתי ישויות משפטיות או יותר, והכל כמפורט במסמכי המיון המוקדם.

למודעה בערבית לחץ כאן.

לקובץ הבהרות מיום 04.03.2018 לחץ כאן.

למסמכי המכרז ב"עקוב אחר שינויים" לחץ כאן.

למסמכי המכרז בנוסח "נקי" לחץ כאן.

למסמכי המיון המוקדם לחץ כאן.

1. תנאי הסף להשתתפות בשלב המיון המוקדם:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות בשלב המיון המוקדם (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המיון מוקדם המצויים באתר הרשות כמפורט בסעיף 2.1 להלן).

1.1 המציע, או חבר במציע, הנו תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.

1.2 על מציע שאינו משותף, או על הגורם המשווק במציע משותף, להיות בעל רישיון סוכן תאגיד בתוקף, בענף ביטוח פנסיוני, כמשמעות מונחים אלה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

1.3 המציע, או הגורם הרלוונטי במציע (בהתאם למפורט במסמכי המיון המוקדם), הינו בעל ניסיון במתן שירותי בקרה פנסיונית, תפעול פנסיוני ושיווק פנסיוני כמפורט במסמכי המיון המוקדם.

1.4 למציע, או לגורם המשווק מטעם המציע היו, בכל אחת מהשנים 2013-2017, עשרה לקוחות רלוונטיים,  כהגדרתם במסמכי המיון המוקדם.

1.5 המציע, או הגורם המשווק מטעם המציע, סלק בשנת 2017 הפקדות לתוכניות פנסיוניות (לכל הפחות מידע), בסכום של שלוש מאות מיליון ש"ח לפחות.

1.6 למציע, או לכל החברים במציע משותף, מערכות סליקה ובקרה ממוכנות, המאפשרות להעביר למערכת ניהול השכר המשמשת את הרשות - מערכת ניהול השכר של חברת מלם שכר בע"מ – נתונים, ולקבל נתונים ממערכת זו.

1.7 למציע, או לכל אחד מהחברים במציע משותף, יכולת לתקשר באופן ממוכן עם כל הגופים המוסדיים הפועלים בישראל.

1.8 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי הליך המיון  המוקדם.

2. שלב המיון המוקדם:

2.1 מסמכי המיון המוקדם מפורסמים בדף זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למיון המוקדם וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

    1. 2.2 החל מיום פרסום הליך המיון המוקדם ועד ליום 22.02.18, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במיון המוקדם.

    2. 2.3 תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 04.03.2018.

    3. 2.4 את ההצעה  למיון המוקדם יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 18.03.18 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המיון המוקדם, יגבר האמור במסמכי המיון המוקדם.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים