כניסה

מכרז פומבי 10/18 להתקשרות עם רואה חשבון מבקר

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות לשמש כרואה חשבון מבקר של הרשות.

למסמכי המכרז לחץ כאן

הבהרה מספר 3 מיום 03.07.18

1. בעקבות פנייה של מציע פוטנציאלי, מצאה ועדת המכרזים כי נפלה טעות בהוראת סעיף 18.2 לחוזה, שכן הוראה זו קובעת הסדר ניגוד עניינים המחמיר ביחס לנדרש בתנאי הסף הקבוע בסעיף 10 למכרז. זאת, בניגוד לכוונת הוועדה. 

2. על כן, הוועדה החליטה לשנות את סעיף 18.2 לחוזה, כך שהנוסח המתוקן הוא:

18.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב בזאת שהוא, מורשי החתימה בו, בעל השליטה בו או שותף בו או מי מעובדיו, לרבות עובד שלא מועסק בביצוע השירות:

18.2.1 לא יעניקו שירותי ראיית חשבון או ישמשו כרואה חשבון מבקר, לתאגיד מדווח ו/או ליותר מארבעה (4) תאגידים שדוחותיהם הכספיים מצורפים לדיווחי תאגיד מדווח  בהתאם להוראות הדין, ושהיקף ההכנסות המצטבר של המציע מארבעת תאגידים אלו עולה על חמישה (5) אחוזים מהכנסות המציע לשנה קלנדרית.

18.2.2 היקף ההכנסות המצטבר של המציע מכל הגורמים המפוקחים בידי הרשות, לא יעלה על חמשה (5) אחוזים מהכנסות המציע לשנה קלנדרית.

3. נוסח נספחים (4) ו-(5) לחוזה יעודכנו בהתאם לשינוי האמור.

4. מובהר כי שינוי זה מקל על האמור בנוסח הנוכחי של החוזה. החוזה שייחתם עם הזוכה במכרז יכלול את ההוראה המקלה, בהתאם לאמור בהבהרה זו. עוד החליטה ועדת המכרזים כי נוכח השינוי, היא תתעלם מכל התחייחסות של מציעים לסעיף 18.2 בחוזה

לקובץ הבהרות מס' 2 למכרז (מיום 28.06.18), הכולל שינוי בתשובה מס' 3 כפי שפורסמה בקובץ ההבהרות מיום 24.06.18 לחץ כאן

לקובץ הבהרות למכרז מיום 24.06.2018 לחץ כאן

הודעה על הארכת מועדים להגשת השגות או בקשות להבהרה למכרז ולמתן תשובות הרשות לשאלות ההבהרה

המועד אחרון להגשת השגות או בקשות להבהרה למכרז מוארך עד ליום 17.06.2018.
המועד האחרון לפרסום תשובות הרשות להשגות ו/או לבקשות ההבהרה מוארך עד ליום 24.06.2018

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז המצויים באתר הרשות כמפורט בסעיף 3.1 להלן).

1.1   המציע הינו משרד רואי חשבון שהוא עוסק מורשה, חברת רואי חשבון או שותפות של רואי חשבון.

1.2   מציע שהוא תאגיד הוא אינו בעל חוב בגין אי תשלום אגרה שנתית למרשם הרלוונטי.

1.3   המציע, מורשי החתימה של המציע, בעלי השליטה במציע, שותף במציע וכל אחד מחברי הצוות המוצע, אינם נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים כמפורט במסמכי המכרז.

1.4   המציע מעסיק, במועד הגשת ההצעה, לפחות חמישה (5) עובדים שהם רואי חשבון או מתמחים בראיית חשבון.

1.5   כתובתו הרשומה של המציע נמצאת במרחק שאינו עולה על 150 ק"מ ממשרדי הרשות בירושלים.

1.6   על המציע להציע צוות הכולל ראש צוות וחבר צוות נוסף, העונים – כל אחד - על התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

1.7   תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות:

2.1   תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת הרשות על החוזה עם הזוכה במכרז ("ההתקשרות המקורית").

2.2   לרשות תעמוד האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בפרקי זמן נוספים וזאת עד לתקופה מצטברת של שש (6) שנים בסך הכל (כולל ההתקשרות המקורית).

3. הליך המכרז:

3.1   מסמכי המכרז, כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

    1. החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 03.06.2018, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

    2. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 18.06.2018.

    3. את ההצעה  למכרז יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 03.07.2018,  בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים