כניסה

מכרז פומבי מספר 12/18 להקמה של מאגר ספקים לאספקת שירותי שמאות מקרקעין עבור מחלקת תאגידים

רשות ניירות ערך (להלן:"הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי המכרז, להציע הצעות למתן שירותי שמאות מקרקעין בארץ ובחו"ל.

הבהרות למכרז מיום 29.07.18

 1. לקובץ הבהרות למכרז מיום 29.07.18 לחץ כאן.

 2. למסמכי המכרז המעודכנים, לאחר ההבהרות, "בעקוב אחר שינויים" לחץ כאן.

 3. למסמכי המכרז המעודכנים, לאחר ההבהרות, בנוסח "נקי" לחץ כאן.

 4. לטופס ההצעה (נספח א') למכרז בקובץ וורד לחץ כאן.

 

למסמכי המכרז לחץ כאן

הודעה מיום 10.07.18 על דחיית המועד האחרון להגשת השגות או בקשות להבהרה למכרז

המועד האחרון להגשת השגות או בקשות להבהרה למכרז מוארך עד ליום 19.07.18. ביתר המועדים הקבועים בסעיף 7 למכרז אין שינוי 

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז המצויים באתר הרשות כמפורט בסעיף 3.1 להלן).

1.1 כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע להיות עוסק מורשה (שאינו "שותפות שאינה רשומה" כהגדרת מונח זה בפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה - 1975) או תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.

1.2 מציע שהוא תאגיד הוא אינו בעל חוב בגין אי תשלום אגרה שנתית למרשם הרלוונטי.

1.3 אם המציע הוא חברה, הוא אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כאמור.

1.4 המציע, שותף במציע, בעל מניות במציע או קרוב של מי מאלה, אינם נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים כמפורט במסמכי המכרז.

1.5 על המציע להציג שמאי מקרקעין מוצע מטעמו העונה על התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

1.6 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות:

2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשנתיים מיום חתימת הרשות על החוזה עם הזוכה במכרז ("ההתקשרות המקורית").

2.2 לרשות תעמוד האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית לפרקי זמן נוספים של עד שנה בכל פעם, וזאת עד לתקופה מצטברת של חמש (5) שנים בסך הכל (כולל ההתקשרות המקורית).

3. הליך המכרז:

3.1 מסמכי המכרז, כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו בדף זה.

  1. החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 12.07.2018, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

  2. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום  29.07.2018.

  3. את ההצעה  למכרז יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 19.08.2018,  בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים