כניסה

מכרז פומבי מספר 14/18 למתן שירותי אקטואריה

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי המכרז, להשתתף במכרז למתן שירותי אקטואריה עבור הרשות.

למסמכי המכרז לחץ כאן.

למודעה בערבית לחץ כאן.

לקובץ הבהרות למכרז מיום 04.09.2018 לחץ כאן.

למסמכי המכרז המעודכנים ב"עקוב אחר שינויים" לחץ כאן.

למסמכי המכרז המעודכנים בנוסח נקי לחץ כאן.

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז המצויים באתר הרשות כמפורט בסעיף 3.1 להלן).

1.1. המציע הינו תאגיד שהתאגד בישראל על פי דין ואינו בעל חוב אגרה שנתית למרשם הרלוונטי.

1.2. על המציע להציג אקטואר אחד מטעמו, העומד בכל הדרישות המפורטות להלן:

   1. 1.2.1. הוא עובד של המציע;

   2. 1.2.2. הוא בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות, בין שנת 2013 למועד הגשת ההצעה, במתן שירותי אקטואריה כמפורט במסמכי המכרז;

   3. 1.2.3. הוא אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים המונע ממנו להעניק שירותי אקטואריה לרשות.

1.3. תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות:

2.1. תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת הרשות על החוזה עם הזוכה במכרז ("ההתקשרות המקורית").

2.2. לרשות תעמוד האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בפרקי זמן נוספים עד לתקופה מצטברת של חמש (5) שנים בסך הכל (כולל תקופת ההתקשרות המקורית).

3. הליך המכרז:

3.1. מסמכי המכרז וכל ההודעות בנושא במכרז יפורסמו בדף זה.

  1. החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 27.08.2018 רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

  2. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 04.09.2018.

  3. את ההצעה  למכרז יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 03.10.2018  בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

 

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים