כניסה

מכרז פומבי מס' 5/18 להשכרת מכונות קפה על בסיס קפסולות

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות להשכרת מכונות קפה על בסיס קפסולות עבור הרשות.

למסמכי המכרז לחץ כאן.

למודעה בערבית לחץ כאן.

כל מציע יכול להציע במסגרת המכרז עד שני דגמים של מכונות קפה העומדים במפרט הטכני, כאשר לכל דגם של מכונת קפה יינתן ניקוד בנפרד.

הבהרות למכרז מיום 22.04.18 ומסמכי מכרז מעודכנים

1. לקובץ הבהרות למכרז מיום 22.04.18 לחץ כאן
2. למסמכי המכרז המעודכנים בעקוב אחר שינויים לחץ כאן
3. למסמכי המכרז המעודכנים בקובץ "נקי" לחץ כאן

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז).

  1. 1.1 המציע הינו תאגיד שהתאגד בישראל על פי דין.

  2. 1.2 המציע אינו בעל חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות לשנת 2018.

  3. 1.3 למציע אישור מטעם יצרן מכונות הקפה המוצעות, לשיווק ולמתן שירות תחזוקה למכונות הקפה.

  4. 1.4 קפסולות הקפה המוצעות והמתאימות למכונת הקפה המוצעת, כשרות באישור הרבנות הראשית לישראל, או מי שהוסמך על ידה למתן תעודות כשרות בהתאם לחוק איסור הונאה בכשרות, תשמ"ג-1983.

  5. 1.5 המציע בעל 3 שנות ניסיון , במהלך התקופה שמיום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בהשכרת מכונות קפה, אספקת קפסולות או פולי קפה למכונות ומתן שירות תחזוקה שוטף למכונות.

  6. 1.6 המציע העניק שירותי השכרת מכונות קפה לעשרה לקוחות לפחות, כאשר לכל לקוח ניתנו השירותים המפורטים בסעיף 1.5 לעיל במשך תקופה רצופה של 12 חודשים לפחות, החל מיום 1.1.2015 עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

  7. 1.7 לפחות 7 לקוחות מתוך הלקוחות כאמור בסעיף 1.6, שכרו מהמציע 4 מכונות קפה לפחות ורכשו מהמציע 200 קפסולות או 3 ק"ג פולי קפה לפחות, בממוצע בחודש, עבור כל מכונה.

  8. 1.8 מכונות הקפה וקפסולות הקפה המוצעות עומדות בכל דרישות הסף המפורטות במפרט הטכני המצורף כנספח ד' למכרז.

  9. 1.9 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות:

  1. 2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשנתיים.

  2. 2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופות נוספות, עד לתקופה מצטברת של שש  שנים בסך הכל.

3. הליך המכרז:

  1. 3.1 מסמכי המכרז וכל ההודעות בנושא המכרז מפורסמים בדף זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

  2. 3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 25.03.2018, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

  3. 3.3 תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 22.04.2018.

  4. 3.4 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות עד ולא יאוחר מיום 02.05.18 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים