כניסה

הזמנה מספר 6/18 להשתתף בהליך מיון מוקדם לצורך מכרז לתחזוקה של מערכת מגנא, מערכת הצבעות, מערכת יעל והאתר התדמיתי של רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת חברות העונות על תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי המיון המוקדם להשתתף בהליך של מיון מוקדם לקראת עריכה של מכרז לתחזוקה של מערכת מגנא, מערכת הצבעות, מערכת יעל ושל האתר התדמיתי של הרשות.

מציעים שיעמדו בתנאי המיון המוקדם יוזמנו להשתתף במכרז, וזאת בהתאם לתנאים שתקבע וועדת המכרזים של הרשות.

המועד האחרון להגשת הצעות למיון המוקדם נדחה ליום 26.07.18 בשעה 14:00.

הבהרות למיון המוקדם מיום 02.07.18

 1. לקובץ הבהרות למכרז מיום 02.07.18 - לחץ כאן

 2. למסמכי המיון המוקדם בנוסח מעודכן ב"עקוב אחר שינויים"- לחץ כאן 

 3. למסמכי המיון המוקדם בנוסח מעודכן בקובץ נ"נקי"- לחץ כאן 

 4. לטופס ההצעה (נספח א' למיון המוקדם) בפורמט WORD לחץ כאן

 

למסמכי המיון המוקדם לחץ כאן.

1. תנאי הסף להשתתפות במיון המוקדם:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות בהליך המיון המוקדם (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המיון המוקדם, המצויים באתר הרשות כמפורט בסעיף 2.1 להלן):

  1.1. המציע הינו תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי דין ואינו בעל חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי.

  1.2. למציע מחזור כספי של שלושים מיליון (30,000,000) שקלים חדשים, ללא מע"מ, לכל הפחות, בכל אחת מהשנים 2014-2016.

  1.3. המציע תחזק עבור לקוח שלו בישראל, מערכת קריטית (כהגדרתה במסמכי המיון המוקדם), שמתקיימים לגביה כל התנאים הקבועים במסמכי המיון המוקדם.

  1.4. המציע יכול להציג, עבור כל אחת מהדרישות המפורטות במסמכי המיון המוקדם, מערכת רלוונטית (כהגדרתה במסמכי המיון המוקדם), העונה על הדרישה (ניתן להציג מערכות רלוונטיות שונות לדרישות שונות).

  1.5. תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המיון המוקדם.

2. שלב המיון המוקדם:

  1. 2.1. מסמכי המיון המוקדם וכל ההודעות בנושא המיון המוקדם יפורסמו בדף זה.

  2. 2.2. החל מיום פרסום המיון המוקדם ועד ליום 25.06.2018, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני simr@isa.gov.il, לגב' שים רובין, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במיון המוקדם או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

  3. 2.3. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 02.07.2018.

  4. 2.4. את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 18.07.2018 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המיון המוקדם, יגבר האמור במסמכי המיון המוקדם.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים