כניסה

הזמנה מספר 9/18 להשתתף בהליך מיון מוקדם לצורך מכרז למתן שירותי תחזוקה לחומרה מתוצרת יבמ ולנובו עבור רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן להשתתף בהליך של מיון מוקדם לקראת עריכת מכרז למתן שירותי תחזוקה עבור חומרה מתוצרת יבמ ולנובו.

מציעים שיעמדו בתנאי המיון המוקדם יוזמנו להשתתף במכרז, וזאת בהתאם לתנאים שתקבע וועדת המכרזים של הרשות.

למסמכי המיון המוקדם לחץ כאן.

למודעה בערבית לחץ כאן.

הבהרות למיון המוקדם מיום 28.06.18

 1. לקובץ הבהרות למיון המוקדם מיום 28.06.18 לחץ כאן 

 2. למסמכי המיון המוקדם בנוסח מעודכן (לאחר ההבהרות) ב"עקוב אחר שינויים" לחץ כאן 

 3. למסמכי המיון המוקדם בנוסח מעודכן (לאחר ההבהרות) בנוסח "נקי" לחץ כאן 

 4. למסמכי המיון המוקדם בנוסח מעודכן (לאחר ההבהרות) בקובץ word-לחץ כאן

1. תנאי הסף להשתתפות במיון המוקדם:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות בהליך המיון המוקדם (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המיון המוקדם, המצויים באתר הרשות כמפורט בסעיף 2.1 להלן):

  1. 1.1. המציע הינו תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי דין ואינו בעל חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי.

  2. 1.2. המציע או קבלן משנה מטעם המציע עונים על כל התנאים שלהלן:

   1. 1.2.1. הם מורשים מטעם לנובו להעניק שירות לשרתי systemX מתוצרת לנובו;

   2. 1.2.2. הם מורשים מטעם לנובו להעניק שירות לשרתי יבמ מסוג system X;

   3. 1.2.3. הם מורשים מטעם יבמ להעניק שירות לשרתי איחסון מתוצרת יבמ - IBM Storage.

  3. 1.3. המציע העניק לחמישה לקוחות לפחות (שאינם המציע, חברה אם או חברה בת של המציע), שירותי תחזוקה העונים, לגבי כל אחד מהלקוחות, על כל התנאים המפורטים במסמכי המיון המוקדם.

  4. 1.4. תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המיון המוקדם.

2. שלב המיון המוקדם:

  1. 2.1. מסמכי המיון המוקדם וכל ההודעות בנושא המיון המוקדם יפורסמו בדף זה.

  2. 2.2. החל מיום פרסום המיון המוקדם ועד ליום 14.06.2018, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני Michrazim@isa.gov.il, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במיון המוקדם, במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיהם.

  3. 2.3. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 28.06.2018.

  4. 2.4. את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 15.07.2018 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המיון המוקדם, יגבר האמור במסמכי המיון המוקדם.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים