כניסה

מכרז פומבי 11/18 לאספקת שירותי גישה לאינטרנט

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי המכרז, להשתתף במכרז לאספקת שירותי גישה לאינטרנט.

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום 01.08.18 בשעה 14:00

למודעה בערבית בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות לחץ כאן.

 
למסמכי המכרז לחץ כאן.

למודעה בערבית לחץ כאן.

לקובץ הבהרות למכרז מיום 10.07.18 לחץ כאן.

למסמכי המכרז המעודכנים ב"עקוב אחר שינויים" לחץ כאן.

למסמכי המכרז המעודכנים בקובץ "נקי" לחץ כאן.

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז המצויים בדף זה).

1.1. המציע הינו תאגיד שהתאגד בישראל על פי דין ואינו בעל חוב אגרה שנתית למרשם הרלוונטי.

1.2. המציע הוא ספק מורשה של שירותי גישה לאינטרנט המעניק בפועל את השירותים מושא המכרז.

1.3. למציע יכולת מוכחת בהספקת השירותים מושא המכרז כמפורט במסמכי המכרז.

1.4. המציע מספק לעשרים (20) לקוחות, לפחות, שירותי גישה לאינטרנט, בקצב של 100mb לפחות, על גבי קו סימטרי.

1.5. המציע מספק  לחמשה (5) לקוחות, לפחות, שירותי גישה לאינטרנט עבור שני קווי תמסורת בו זמנית, העובדים בתצורת: cluster active-active, כך שבהתקיים כשל באחד הקווים התקשורת עוברת לקו השני.

1.6. תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

 

2. תקופת ההתקשרות:

2.1. תקופת ההתקשרות הינה לשלושים וששה (36) חודשים מיום חתימת הרשות על החוזה עם הזוכה במכרז ("ההתקשרות המקורית").

2.2. לרשות תעמוד האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בפרקי זמן נוספים עד לתקופה מצטברת של שמונה (8) שנים בסך הכל (כולל תקופת ההתקשרות המקורית).

 

3. הליך המכרז:

3.1. מסמכי המכרז מפורסמים בדף זה כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו בדף זה.

    1. החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 26.06.2018 רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

    2. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 10.07.2018.

    3. את ההצעה  למכרז יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 25.07.2018  בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים