כניסה

הזמנה מספר 4/18 להשתתף בהליך מיון מוקדם לצורך מכרז לניהול כספי רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי המיון המוקדם, להשתתף בהליך של מיון מוקדם לקראת עריכת מכרז למתן שירותי ניהול כספי הרשות.

מציעים שיעמדו בתנאי המיון המוקדם יוזמנו להשתתף במכרז, וזאת בהתאם לתנאים שתקבע וועדת המכרזים של הרשות.

למסמכי המיון המוקדם לחץ כאן.

להבהרות למיון המוקדם מיום 11.03.18 לחץ כאן.

למודעה בערבית לחץ כאן.

1. תנאי הסף להשתתפות במיון המוקדם:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות בהליך המיון המוקדם (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המיון המוקדם, המצויים באתר הרשות כמפורט בסעיף 3.1 להלן):

  1. 1.1 המציע הינו תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי דין ואינו בעל חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי.

  2. 1.2 למציע רישיון תקף לעסוק בניהול תיקי השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה- 1995.

  3. 1.3 המציע בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בניהול תיקי השקעות.

  4. 1.4 המציע ניהל תיקי השקעות עבור שבעה לקוחות, לפחות, אשר אינם קמעונאיים, כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים במצטבר:

1.4.1 שירותי ניהול תיק ההשקעות עבור כל לקוח ניתנו על ידי המציע בתקופה רצופה של 12 חודשים לפחות במהלך התקופה שמיום 01.01.2015 ועד 31.12.2017.

1.4.2 המציע ניהל עבור כל אחד מהלקוחות הנ"ל תיק השקעות בסך חמישים מיליון ₪ ומעלה במשך כל התקופה הקבועה בסעיף 1.4.1.

1.5 על המציע להציג מנהל תיק אחד מטעמו העומד בכל הדרישות המפורטות להלן:

1.5.1 הוא עובד של המציע;

1.5.2 הוא בעל רישיון תקף לעסוק בניהול תיקי השקעות בהתאם לחוק הייעוץ;

1.5.3 הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בניהול תיקי השקעות;

1.5.4 הוא בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול תיקים של לקוחות שאינם קמעונאיים.

  1. 1.6 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המיון המוקדם.

2. תקופת ההתקשרות:

2.1   תקופת ההתקשרות הינה לשלוש שנים.

2.2   לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופות נוספות, עד לתקופה מצטברת של חמש שנים בסך הכל.

3. שלב המיון המוקדם:

3.1   מסמכי המיון המוקדם וכל ההודעות בנושא המיון המוקדם יפורסמו בדף זה.

  1. 3.2 החל מיום פרסום המיון המוקדם ועד ליום 06.03.18, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני Michrazim@isa.gov.il, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

  2. 3.3 תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 11.03.18.

  3. 3.4 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 22.03.2018 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המיון המוקדם, יגבר האמור במסמכי המיון המוקדם.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים