כניסה

מכרז פומבי מספר 15/18 הזמנה להשתתף בהליך של מיון מוקדם לצורך מכרז למתן שירותי תחזוקה ולאספקה של מערכות אבטחה ובטיחות

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי המיון המוקדם להשתתף בהליך של מיון מוקדם לצורך מכרז למתן שירותי תחזוקה ולאספקה של מערכות אבטחה ובטיחות.

מציעים שיעמדו בתנאי המיון המוקדם יוזמנו להשתתף במכרז, וזאת בהתאם לתנאים שתקבע ועדת המכרזים של הרשות.

הבהרות למכרז מיום 16.09.18

1. לקובץ הבהרות למכרז מיום 16.09.18 לחץ כאן
2. למסמכי המכרז המעודכנים ב"עקוב אחר שינויים" לחץ כאן
3. למסמכי המכרז המעודכנים בנוסח "נקי" לחץ כאן 

למסמכי המיון המוקדם לחץ כאן.

למודעה בערבית לחץ כאן.

1. תנאי הסף להשתתפות בשלב המיון המוקדם:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות בשלב המיון המוקדם (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המיון מוקדם המצויים באתר הרשות כמפורט בסעיף 2.1 להלן).

1.1. המציע הינו תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי דין ואינו בעל חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי.

1.2. המחזור הכספי של המציע בכל אחת מהשנים 2015-2017, הנובע מפעילותו בתחום מתן שירותי תחזוקה ואחריות למערכות אבטחה ובטיחות ואספקה של מערכות אבטחה ובטיחות, הוא לפחות 2 (שני) מיליון ש"ח.

1.3. למציע לפחות שני לקוחות עבורם הוא התקין, בין 01.01.2015 ועד למועד הגשת ההצעה, מערכות אבטחה ובטיחות, כנדרש במסמכי המיון המוקדם, בהיקף של לפחות 500 (חמש מאות) אלף ש"ח.

1.4. למציע לפחות שלושה לקוחות שהוא העניק להם שירותי תחזוקה ואחריות עבור מערכות אבטחה ובטיחות, העונים על התנאים המפורטים במיון המוקדם.

1.5. המציע מעסיק לפחות שני טכנאי שירות, שלהם ניסיון של שלוש שנים לכל הפחות, בהתאם לנדרש במיון המוקדם.

1.6. תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המיון המוקדם.

2. שלב המיון המוקדם:

2.1. מסמכי המיון המוקדם מפורסמים בדף זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למיון המוקדם וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

    1. 2.2. החל מיום פרסום הליך המיון המוקדם ועד ליום 06.09.2018, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובתmichrazim@isa.gov.il , ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במיון המוקדם.

    2. 2.3. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 16.09.2018.

    3. 2.4. את ההצעה  למיון המוקדם יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 04.10.2018 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המיון המוקדם, יגבר האמור במסמכי המיון המוקדם.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים