כניסה

הודעה על כוונה להתקשר עם "יוליקום" - משעל אורן יחזקאל- כספק יחיד, בהתאם לתקנות 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

ז' בתשרי התשע"ח 

27 בספטמבר, 2017 

רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם "יוליקום" - משעל אורן יחזקאל בפטור ממכרז, לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, לצורך הפקת סרט על תולדות  
הרשות, שישודר בערוץ ההיסטוריה, במסגרת פרויקט "חברות מייסדות בישראל" (להלן: "השירות"). 
רצ"ב חוות-דעתו של מר עודד שפירר, המזכיר הכללי של הרשות, לפיה מדובר בספק היחיד לביצוע השירות האמור. 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את השירות, רשאי לפנות לרשות בכתב באמצעות בדואר אלקטרוני לכתובת michrazim@isa.gov.il לא יאוחר מיום 26.10.2017. יש לוודא כי הפניה התקבלה - אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר. 
לחוות דעתו של מר עודד שפירר לחץ כאן 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים