כניסה

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת פרדיקטה בע"מ בפטור ממכרז כספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת פרדיקטה בע"מ כספק יחיד בהתאם לתקנות 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת פרדיקטה בע"מ בפטור ממכרז, לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, לצורך קבלת מידע אודות סדרות האג"ח הלא סחיר, אחזקות מוסדיים והמלצות אנליסטים  וזאת לתקופה של 3 שנים עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות.

רצ"ב חוות-דעתה של ד"ר גתית גור גרשגורן, כלכלנית ראשית של הרשות, לפיה חברת פרדיקטה בע"מ הינה הספק היחיד של המוצר האמור.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לרשות בכתב באמצעות בדואר אלקטרוני לכתובת michrazim@isa.gov.il לא יאוחר מיום 15.03.2017. יש לוודא כי הפניה התקבלה - אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר.

לחוות דעתה של ד"ר גיתית גור גרשגורן לחץ כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים