כניסה

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת מיה מחשבים בע"מ בפטור ממכרז כספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת מיה מחשבים בע"מ כספק יחיד בהתאם לתקנות 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת מיה מחשבים בע"מ בפטור ממכרז, לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, לצורך רכישת רשיונות לתוכנת SAS וזאת לתקופה של 3 שנים עם אופציה להארכה בשנתיים.

רצ"ב חוות-דעתה של ד"ר גיתית גור גרשגורן, כלכלנית ראשית של הרשות, לפיה חברת מיה מחשבים בע"מ הינה הספק היחיד של המוצר האמור.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לרשות בכתב באמצעות בדואר אלקטרוני לכתובת michrazim@isa.gov.il, לא יאוחר מיום 15.03.2017 יש לוודא כי הפניה התקבלה - אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר.

לחוות דעתה של ד"ר גיתית גור גרשגורן לחץ כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים