כניסה

הודעה בדבר כוונה להתקשרות עם ספק יחיד לקבלת נתוני שוק שוטפים והיסטוריים ומידע פיננסי משוקי ההון בעולם
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בהתאם לסעיפים 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993
 
רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת תומפסון רויטרס וחברת בלומברג בפטור ממכרז לפי סעיף 3(29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד), לצורך אספקת שירותי מידע אודות:
 
נתוני שוק שוטפים והיסטוריים ומידע פיננסי משוקי ההון בעולם
 
רצ"ב חוות-דעת של מר איציק שורקי, המשמש כסגן מנהלת המחלקה הכלכלית של הרשות, לפיה חברת תומפסון רויטרס וחברת בלומברג הינן הספק היחיד למידע האמור.
 
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לרשות בכתב באמצעות פקס 02-6597571 או בדואר אלקטרוני Itziks@isa.gov.il, למר איציק שורקי, לא יאוחר מיום 16.7.2010. יש לוודא כי הפניה התקבלה על-ידי הרשות בטלפון 02-6556562.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים