כניסה

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת השגים תוכנה בע"מ כספק יחיד בהתאם לתקנות 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993

כ"ד בטבת תשע"ט

01 בינואר, 2019

 

 

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת השגים תוכנה בע"מ כספק יחיד בהתאם לתקנות 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993

 

רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת השגים תוכנה בע"מ בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, לרכישת מערכת אג"חXChange  Triple A לצורך אספקת שירותי מידע שוטף והיסטורי אודות אגרות חוב לסוגיהן: נתוני מסחר, דירוגים, יתרות במחזור ולוחות סילוקין ופרמטרים נוספים כמו מח"מ, קמירות, תשואה פידיון וכו' ברמה של מסחר תוך יומי.

רצ"ב חוות-דעתה של ד"ר גיתית גור-גרשגורן, מנהלת המחלקה הכלכלית של הרשות, לפיה חברת השגים תוכנה בע"מ הינה היחידה היכולה לספק את כלל המידע האמור בהתאם לצרכי הרשות.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לרשות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת: Michrazim@isa.gov.il, לא יאוחר מיום 20.01.2019.

 יש לוודא כי הפניה התקבלה, אישור על כך יינתן בדואר אלקטרוני חוזר.

לחוות דעתה של ד"ר גיתית גור-גרשגורן לחץ כאן

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים