כניסה

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת השגים תוכנה בע"מ כספק יחיד בהתאם לתקנות 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

י"א בכסלו, התשפ"ב

‏‏‏‏15  בנובמבר, 2021

רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת השגים תוכנה בע"מ בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, לצורך רכישת מערכת אג"חXChange)  (Triple A לאספקת שירותי מידע שוטף והיסטורי אודות אגרות חוב לסוגיהן: נתוני מסחר, דירוגים, יתרות במחזור ולוחות סילוקין ופרמטרים נוספים כמו מח"מ, קמירות, תשואה פידיון וכו' ברמה של מסחר תוך יומי.

רצ"ב חוות-דעתו של מר גיא סבח, סגן מנהל המחלקה הכלכלית של הרשות, לפיה חברת השגים תוכנה בע"מ הינה היחידה היכולה לספק את כלל המידע האמור בהתאם לצרכי הרשות.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לרשות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת: Michrazim@isa.gov.il, לא יאוחר מיום 2.12.2021, יש לוודא כי הפניה התקבלה, אישור על כך יינתן בדואר אלקטרוני חוזר.

לחוות דעתו של מר גיא סבח לחץ כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים