כניסה

הודעה על כוונה להתקשר עם ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ כספק יחיד, בהתאם לתקנות 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

ה' באדר ב' התשפ"ב

08 במרץ, 2022

 רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ,  בפטור ממכרז, לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, לצורך קבלת שירותי נסיעה במוניות באמצעות אפליקציה ייעודית על חשבון המעסיק (להלן: "השירות").

מצ"ב חוות-דעתו של מר מאור בך, סגן מנהל יחידת ארגון ורכש ברשות, לפיה מדובר בספק היחיד לביצוע השירות האמור.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את השירות, רשאי לפנות לרשות בכתב באמצעות בדואר אלקטרוני לכתובת michrazim@isa.gov.il לא יאוחר מיום 28.03.2022. יש לוודא כי הפניה התקבלה - אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר.

לחוות דעתו של מר מאור בך לחץ כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים