כניסה

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת אורקל ישראל בע"מ כספק יחיד בהתאם לתקנות 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת אורקל ישראל בע"מ (להלן: "החברה") בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד), לצורך רכישת שירותי תחזוקה לרישיונות קיימים של החברה.

ההתקשרות המבוקשת עם החברה היא למשך 3 שנים עם אופציה לשנתיים נוספות.

תעריפי ההתקשרות הינם על פי הקבוע בהוראת תכ"ם מספר 16.2.5.

רצ"ב חוות-דעתה של גב' שים רובין, מנהלת היחידה למערכות ארגוניות רוחביות ברשות, לפיה חברת אורקל ישראל בע"מ הינה היחידה היכולה לספק את השירותים הנדרשים.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לרשות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת: michrazim@isa.gov.il לא יאוחר מיום 15.2.22. יש לוודא כי הפניה התקבלה. אישור על כך יינתן בדואר אלקטרוני חוזר.

לחוות דעתה של גב' שים רובין לחץ כאן

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים