כניסה

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת אורקל ישראל בע"מ בפטור ממכרז כספק יחיד בהתאם לסעיפים 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

25.05.17

רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת אורקל ישראל בע"מ (להלן: "אורקל" או "החברה") בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד), לצורך רכישת שירותי תחזוקה לרישיונות קיימים של חברת ORACLE וכן לרכוש, במידת הצורך, רישיונות שימוש נוספים, עבור מערכות מידע של הרשות שפותחו על בסיס נתונים של אורקל, וזאת בהתאם להרחבת המערכות האמורות עפ"י הצורך והיקף הפעילות במערכות.

ההתקשרות המבוקשת עם החברה היא למשך 3 שנים עם אופציה לשנתיים נוספות.

בשלב זה, היקף הרישיונות החדשים שידרשו בתקופת ההתקשרות (כולל שנת תחזוקה אחת), מוערך בכ-100 רישיונות ל-3 שנים.

תעריפי ההתקשרות הינם על פי הקבוע בהוראת תכ"ם מספר מ.16.2.5.

רצ"ב חוות-דעתו של מר נתן הרשקוביץ, מנהל מחלקה מערכות מידע של הרשות, לפיה חברת אורקל ישראל בע"מ הינה היחידה היכולה לספק את התחזוקה והרישיונות הנדרשים.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לרשות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת: ohadp@isa.gov.il לא יאוחר מיום 18.06.17. יש לוודא כי הפניה התקבלה. אישור על כך יינתן בדואר אלקטרוני חוזר.

לחוות דעתו של מר נתן הרשקוביץ לחץ כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים