כניסה

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת פרדיקטה בע"מ כספק יחיד בהתאם לתקנות 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993
ח' בטבת התשפ"ב

‏‏‏‏12 בדצמבר 2021

רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת פרדיקטה בע"מ בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, לצורך קבלת מידע אודות סדרות האג"ח הלא סחיר ואחזקות מוסדיים וזאת לתקופה של שנה עם אופציה להארכה בשנה נוספת.

רצ"ב חוות-דעתו של מר גיא סבח, סגן מנהל המחלקה הכלכלית של הרשות, לפיה חברת פרדיקטה בע"מ הינה היחידה היכולה לספק את כלל המידע האמור בהתאם לצרכי הרשות.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לרשות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת: Michrazim@isa.gov.il, לא יאוחר מיום 29.12.21, יש לוודא כי הפניה התקבלה, אישור על כך יינתן בדואר אלקטרוני חוזר.

לחוות דעתו של מר גיא סבח לחץ כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים