כניסה

הודעות פטור/התקשרויות עם ספק יחיד

ה' בכסלו התשע"ט 

13 בנובמבר 2018 

 

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת סיסטמטיקס בע"מ כספק יחיד בהתאם לתקנות 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 

רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת סיסטמטיקס בע"מ בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, לצורך רכישת רשיונות לתוכנת MATLAB. 

רצ"ב חוות-דעתה של ד"ר גיתית גור גרשגורן, כלכלנית ראשית ומנהלת המחלקה הכלכלית של הרשות, לפיה חברת סיסטמטיקס בע"מ הינה הספק היחיד של המוצר האמור. 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לרשות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il לא יאוחר מיום 03.12.2018. יש לוודא כי הפניה התקבלה - אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר. 


לחוות דעתה של ד"ר גיתית גור- גרשגורן לחץ כאן ​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים