כניסה

מכרז פומבי מספר 3/2022 להקמת מאגר ספקים למתן שירותי השמה ו/או שירותי כח אדם עבור רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך ("הרשות") מעוניינת להקים מאגר של מאגר ספקים למתן שירותי השמה ושירותי כח אדם, ומזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות למתן שירותי השמה ו/או שירותי כח אדם עבור הרשות.

למודעה בערבית לחץ כאן.

לקובץ הבהרות מס' 2 למכרז מיום 22.6.22 לחץ כאן

קובץ הבהרות ומסמכי מכרז מעודכנים מיום 12.6.22

 1. לקובץ הבהרות למכרז מיום 12.6.22 לחץ כאן

2. למסמכי המכרז המעודכנים ב"עקוב אחר שינויים" לחץ כאן

3. למסמכי המכרז המעודכנים בקובץ "נקי" לחץ כאן

למסמכי המכרז המקוריים לחץ כאן.
 

1. כללי:

1.1 הערכת ההצעות במכרז תתבצע בשני מסלולים נפרדים:

1.1.1 מסלול 1: שירותי השמה ושירותי כח אדם;

1.1.2 מסלול 2:שירותי השמה בלבד.

1.2 מציע יכול להגיש הצעה אחת בלבד, לאחד משני המסלולים.

1.3 במסגרת המכרז יבחרו כזוכים עד שני ספקים במסלול 1 ועד ארבעה ספקים במסלול 2.

2. תנאי הסף להשתתפות במכרז:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז המצויים באתר הרשות כמפורט בסעיף 4.1 להלן)

2.1 מסלול 1 : שירותי השמה ושירותי כח אדם:

2.1.1 המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.

2.1.2 מציע שהוא תאגיד אינו בעל חוב בגין אי תשלום אגרה שנתית למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות לשנת 2022 ואינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כאמור.

2.1.3 למציע רישיון תקף לעסוק כקבלן כח אדם בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, תשנ"ו-1996 ורישיון תקף לעסוק כלשכה פרטית, בהתאם לסעיף 63 לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959.

2.1.4 המציע העניק שירותי כח אדם לחמישה לקוחות לכל הפחות, שמתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים במכרז.

2.1.5 המציע העניק שירותי השמה לחמישה לקוחות, לכל הפחות, שמתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים במכרז.

2.1.6 על המציע להיות בעל מחזור כספי של מיליון ₪, לכל הפחות, הנובע מפעילותו בתחום מתן שירותי השמה ושירותי כח אדם, בכל אחת מהשנים 2020 ו-2021.

2.2 מסלול 2: שירותי השמה בלבד:

2.2.1 המציע הוא תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.

2.2.2 למציע רישיון תקף לעסוק כלשכה פרטית, בהתאם לסעיף 63 לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959.

2.2.3 המציע העניק שירותי השמה לחמישה לקוחות, לכל הפחות, שמתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים במכרז.

2.2.4 על המציע להיות בעל מחזור כספי של מיליון ₪, לכל הפחות, הנובע מפעילותו בתחום מתן שירותי השמה, בכל אחת מהשנים 2020 ו-2021.

2.3 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

3. תקופת ההתקשרות:

3.1 תקופת ההתקשרות היא לשנה מיום חתימת הרשות על החוזה.

3.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית לפרקי זמן נוספים, וזאת לתקופה מצטברת של שש שנים בסך הכל (כולל ההתקשרות המקורית).

4. הליך המכרז:

4.1 כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו בדף זה.

4.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 31.5.2022 רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני Michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

4.3 תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 12.6.2022.

4.4 את ההצעה למכרז יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 29.6.2022, בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים