כניסה

רקע כללי

מתווה "מפת הדרכים" נועד לתרום להגנת ציבור המשקיעים ולהתפתחותו של שוק ההון והוא מושתת על שלושה יסודות השלובים זה בזה ומקיימים ביניהם יחסי גומלין הדוקים: רגולציה, דה-רגולציה (הקלות לגופים המפוקחים) וכלים רגולטוריים לפיתוח שוק ההון. 
 

מתווה הרשות ויעדיה גובשו על בסיס עקרונות היסוד לפיהם פועלת הרשות: איזון, מידתיות, שקיפות, אכיפה והרתעה. במישור הרגולציה מפורטים במסמך פרויקטים עיקריים שעל סדר יומה של הרשות, ובהם הסדרה של תחומים כגון זירות מסחר, חברות דירוג, ייעוץ למוסדיים ופיקוח על עבודת רואי החשבון המבקרים.
 
במישור ההקלות ברגולציה כולל המסמך מתווה הקלות להערות ציבור, ובו שורה של הקלות הנשקלות בתחומי הפיקוח העיקריים של הרשות. ההקלות הן בשלושה מישורים: הקלות לכלל הגורמים המפוקחים; הקלות לחברות קטנות; ושינויים בהתנהלות הרשות ובתהליכי עבודתה, כחלק ממאמציה הנמשכים לפעול בשקיפות וביעילות. הקלות אלו נבחרו בקפידה כאשר חובתה של הרשות להגן על ציבור המשקיעים עומדת כנר לרגליה, ולאחר בחינה יסודית של כלל הרגולציה הקיימת תחת פיקוחה של הרשות.
 
במישור פיתוח השוק מפורטים במסמך פרויקטים עיקריים שנועדו לקדם את שוק ההון כמנוף חשוב לצמיחה כלכלית ומכשיר חיוני להקצאת מקורות יעילה במשק. על הפרויקטים נמנים קידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח, הקמת מערכת הצבעות באינטרנט, הכנסת מכשירים ושחקנים חדשים לשוק ההון כגון קרנות סל, איגוח, ועוד.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים