כניסה

שווי עדכני של נכסי הקרנות

המידע הוא תוצר של עיבוד של מידע שהועבר לרשות על ידי מסלקת הבורסה. פרטי המידע נאספו, רוכזו, עובדו וחושבו על ידי הרשות ומתפרסמים באתר הרשות לנוחות ציבור המשקיעים והגורמים המפוקחים, על מנת להציג בפניהם פרטי מידע העשויים לסייע להם בקבלת החלטות מושכלות. הרשות אינה אחראית ואינה מתחייבת כי המידע מהימן, מדוייק, נכון או שלם, ואינה מביעה כל דעה בנוגע לפרטי המידע. בהתאם, אין במסירת פרטי המידע כדי להטיל אחריות כלשהי על הרשות בקשר עם פרטי המידע ו/או כדי להעיד על אמיתותו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו או טיבו על ידי הרשות, ולא יהיה בשימוש במידע כדי להטיל אחריות על הרשות בנוגע למידע ו/או בנוגע לנזק ככל שייגרם כתוצאה משימוש במידע.

בשנים האחרונות עודכנו רשימת הכותרות המאפיינות לצורך סיווג הקרן ( קישור לסיווגים העדכניים ).

נתוני קרנות המופיעים לתקופה הקודמת לעדכונים כאמור, לצד הנתונים העדכניים, מוצגים לאחר שהותאמו לכותרות המעודכנות. 

נתונים אשר ישלפו באופן ספציפי, לימים שקדמו למועדי העדכון יוצגו עפ"י הסיווג הקודם.

לאור השינויים המרובים בתקופת ישום מתווה קרנות דומות נתונים מיום 1.7.2021 ועד ליום 2.1.2022 יוצגו באופן חלקי.

ביום 1.7.2023 עודכנו הסיווגים לקרנות הפסיביות. נתוני ההשוואה הקודמים למועד האמור מחושבים על פי הסיווגים החדשים.

לתשומת ליבכם, תאריך נכונות הנתונים מופיע בראש העמודות

הצג את שווי נכסים ליום עד יום
סיווג קרנות ("כותרת-על") מספר הקרנות שווי נכסים ליום 16/05/2024
(%)
שווי נכסים ליום 30/04/2024
(%)
שינוי מתחילת החודש שווי נכסים ליום 31/12/2023
(%)
שינוי מתחילת השנה
גמישות454,081
(0.8%)
3,994
(0.8%)
873,789
(0.8%)
291
מניות בארץ *27270,004
(13.7%)
69,804
(14%)
20066,927
(14.7%)
3,077
מניות בחו"ל *606116,177
(22.8%)
110,027
(22.1%)
6,15095,111
(20.9%)
21,065
ממונפות ואסטרטגיות *592,647
(0.5%)
2,512
(0.5%)
1342,495
(0.5%)
151
קרן כספית46123,891
(24.3%)
121,129
(24.3%)
2,762107,340
(23.5%)
16,551
אג"ח בארץ- מדינה *20322,138
(4.3%)
22,070
(4.4%)
6822,473
(4.9%)
-335
אג"ח בארץ - חברות והמרה *41474,429
(14.6%)
73,389
(14.7%)
1,04069,810
(15.3%)
4,619
אג"ח בארץ משולבת- כללי *43780,061
(15.7%)
79,180
(15.9%)
88175,435
(16.5%)
4,626
אג"ח בחו"ל *10313,330
(2.6%)
13,097
(2.6%)
23410,488
(2.3%)
2,843
לתושבי חוץ בלבד218
(0%)
17
(0%)
116
(0%)
1
סחורות9345
(0.1%)
339
(0.1%)
6322
(0.1%)
23
אגד קרנות281,148
(0.2%)
1,132
(0.2%)
161,059
(0.2%)
89
קרן סגורה1582
(0.1%)
578
(0.1%)
4536
(0.1%)
46
אחר11
(0%)
13
(0%)
-1218
(0%)
-17
קרן גידור בנאמנות25446
(0.1%)
446
(0.1%)
0224
(0%)
221

- נתוני שווי הנכסים בטבלה לעיל הינם במליוני ש"ח

*שווי נכסי הקרנות תחת כל כותרת על כולל בתוכו את שווי נכסיהן של הקרנות המחקות תחת אותה כותרת

- שווי נכסי הקרנות המסווגות כאגד ישראלי, כולל בתוכו קרנות ישראליות מוחזקות ששווין נכלל גם בסיווג

  רלוונטי אחר בטבלה

 

- נתונים לתקופה הקודמת ל 31.9.2018 מפורסמים כפי שהופיעו לפני מועד זה,

עת החל יישום חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 28), התשע"ז-2017 ("תיקון קרנות הסל")

על פי כותרות הסיווג שהיו נכונות לתקופה זו.

בכדי לשמור על עקביות ומשמעותיות של השוואת שווי נכסי הקרנות, לא ניתן לשלוף

במסך לעיל נתונים מיום 1.10.2018 ועד ליום 31.12.2018, תקופה סמוכה ליישום תיקון קרנות הסל,

עת חלו שינויים בכותרות הסיווג של קרנות רבות לקובץ מרכז בו מפורט שווי קרנות הנאמנות

בימים נבחרים בתקופה הסמוכה לכניסתו לתוקף של תיקון קרנות הסל, לחץ כאן.

 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים