כניסה

מידע סטטיסטי אודות שכר מנהל הקרן בקרנות נאמנות בישראל

המידע הוא תוצר של עיבוד של נתונים מתוך דיווחים פומביים של מנהלי הקרנות כפי שפורסמו במערכת המגנ"א. פרטי המידע נאספו, רוכזו, עובדו וחושבו על ידי הרשות ומתפרסמים באתר הרשות לנוחות ציבור המשקיעים והגורמים המפוקחים, על מנת להציג בפניהם פרטי מידע העשויים לסייע להם בקבלת החלטות מושכלות. הרשות אינה אחראית ואינה מתחייבת כי המידע מהימן, מדוייק, נכון או שלם, ואינה מביעה כל דעה בנוגע לפרטי המידע. בהתאם, אין במסירת פרטי המידע כדי להטיל אחריות כלשהי על הרשות בקשר עם פרטי המידע ו/או כדי להעיד על אמיתותו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו או טיבו על ידי הרשות, ולא יהיה בשימוש במידע כדי להטיל אחריות על הרשות בנוגע למידע ו/או בנוגע לנזק ככל שייגרם כתוצאה משימוש במידע.

ההוספה, מקום בו היא משולמת ע"י בעלי היחידות, הנה דמי ניהול לכל דבר.

ממוצע השכר מחושב כממוצע פשוט.

שכר מנהלי הקרנות בקבוצת הקרנות המחקות שבגין הפצת יחידותיהן פטורים מנהלי הקרנות מתשלום עמלת הפצה, מוצג בקבוצה נפרדת ואינו נכלל בקבוצות הסיווג האחרות. יצוין כי הקרנות המחקות כוללות קרנות המחקות מדדי אג"ח, קרנות המחקות מדדי מניות וקרנות המחקות מדדים המורכבים משני אלו.

בשנים האחרונות עודכנו רשימת הכותרות המאפיינות לצורך סיווג הקרן (קישור לסיווגים העדכניים).

נתוני קרנות המופיעים לתקופה הקודמת לעדכונים כאמור, לצד הנתונים העדכניים, מוצגים לאחר שהותאמו לכותרות המעודכנות.

נתונים אשר ישלפו באופן ספציפי, לימים שקדמו למועדי העדכון יוצגו עפ"י הסיווג הקודם

- נתונים לתקופה הקודמת ל 31.9.2018 מפורסמים כפי שהופיע לפני מועד זה, עת החל ישום חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 28), התשע"ז-2017 ("תיקון קרנות הסל")" על פי כותרות הסיווג שהיו נכונות לתקופה זו. בכדי לשמור על עקביות ומשמעותיות של השוואת שווי נכסי הקרנות, לא ניתן לשלוף במסך לעיל  נתונים מיום 1.10.2018 ועד ליום 31.12.2018 תקופה סמוכה לישום תיקון קרנות הסל עת חלו שינויים בכותרות הסיווג של קרנות רבות. 

הצג את מידע סטטיסטי מיום עד יום
סיווג קרנות ("כותרת-על")
(נתונים עדכניים ל- 22/06/2024)
מס' קרנות טווח ממוצע חציון סטיית תקן
גמישות 43 0 - 2.5 1.52 1.68 0.51
מניות בארץ * 269 0 - 2.84 0.87 0.6 0.73
מניות בחו"ל * 605 0 - 2.97 0.74 0.7 0.55
ממונפות ואסטרטגיות * 59 0 - 3.8 1.62 1.8 0.98
קרן כספית 48 0.06 - 0.78 0.18 0.15 0.12
אג"ח בארץ- מדינה * 200 0 - 1.35 0.4 0.43 0.29
אג"ח בארץ - חברות והמרה * 414 0 - 2.32 0.39 0.25 0.39
אג"ח בארץ משולבת- כללי * 428 0 - 2.249 0.7 0.75 0.26
אג"ח בחו"ל * 102 0 - 1.37 0.59 0.67 0.31
לתושבי חוץ בלבד 2 2.19 - 2.92 2.56 2.56 0.52
סחורות 9 0.8 - 1.5 1.38 1.5 0.24
אגד קרנות 28 0 - 1.47 0.24 0 0.49
קרן סגורה 1 1.3 - 1.3 1.3 1.3 0
אחר 1 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0
קרן גידור בנאמנות 26 0 - 1.5 1.14 1.35 0.47
סה"כ קרנות מנוהלות 1082 0 - 3.8 0.97 0.79 0.57
סה"כ קרנות מחקות (לא נסחרות) 678 0 - 1.25 0.32 0.25 0.27
סה"כ קרנות סל 475 0 - 2.75 0.51 0.45 0.49
סה"כ לשוק הקרנות 2235 0 - 3.8 0.68 0.6 0.56

ממוצע שכר מנהל קרן בקרנות הנאמנות (הנתונים נכונים לסוף כל שנה קלנדרית):

שנה

ממוצע שכר מנהל הקרן​

הממוצע בקרנות מחקות*​

הממוצע בקרנות מנוהלות​

2023​0.69%​0.40%​0.96%​
2022​0.69%​0.41%​0.96%​
2021​

0.69%​

0.42%​

0.97%​

20200.71%0.41%

0.97%​

2019​

0.72%​

​0.42%

0.97%​

2018​

0.73%​

0.42%​

0.98%​

2017​

0.83%​

2016​

0.86%​

2015​

0.91%​

2014​

0.97%​

2013​

1.04%​

2012​

1.22%​

2011​

1.34%​

2010​

1.36%​

2009​

1.45%​

2008​

1.71%​

* בחלק מהקרנות המחקות קיים מנגנון דמי ניהול משתנים. ממוצע שכר מנהל הקרן המוצג בטבלה אינו כולל

את דמי הניהול המשתנים.

*בהתאם להוראות הדין , מנהל קרן מחקה משולבת קרנות ומנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור

ניהול קרן מחקה משולבת קרנות או אגד קרנות מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בקרן כבר נפרע השכר

שנקבע בכל אחת מהן.

* בחלק מקרנות הגידור בנאמנות קיים בנוסף לשכר מנהל הקרן מנגנון דמי הצלחה שיגזרו מתשואה

חיובית של הקרן. ממוצע שכר מנהל הקרן המוצג בטבלה אינו כולל את דמי ההצלחה.

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים