כניסה

שווי נכסים מנוהל בתעודות סל
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 28), התשע"ז-2017 יצר בסיס חקיקתי לקרן נאמנות מסוג חדש
"קרן סל" אשר הסדירה את תחום תעודות הסל תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.
נתונים אודות קרנות הסל זמינים תחת קרנות נאמנות באתר זה.
בדף זה ניתן לראות נתונים היסטוריים עד לתחילת תקופת הפעימות על פי תיקון מס' 28.
טווח תאריכים אינו תקין
אין לבחור טווח תאריכים גדול משנה
קבוצה
הנתונים נכונים ל- 5/2024
מספר סדרות מנוהל שיעור סך נכס מנוהל בניכוי החזקות הדדיות סך נכס מנוהל בניכוי החזקות הדדיות סך נכס מנוהל בש"ח
----------
החברות מדווחות את נתוני שווי הנכסים המנוהל לסוף החודש הקודם עד 5 ימי עסקים מתחילת כל חודש - על כן בתחילת כל חודש יוצגו רק נתוני החברות שכבר דיווחו את העדכון החודשי עד אותו מועד.

לתשומת ליבכם, גליון האקסל כולל פרמטרים נוספים

החזקות הדדיות משמעותן תעודות שהונפקו ע"י הגוף המנהל המוחזקות כחלק מנכסי הכיסוי של תעודות אחרות שהונפקו ע"י אותו גוף מנהל
המידע אודות שווי הנכסים המנוהל בתעודות הסל, מתבסס כולו על דוחות שפרסמו מנהלי תעודות הסל במגנא. הרשות אינה אחראית לנכונותו, לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בו.

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים