כניסה

תלונות בעניין יועצים משווקים ומנהלי תיקים

במסגרת טיפול בתלונה המוגשת לרשות ניירות ערך תבדוק הרשות האם בוצעה הפרה של חוק ייעוץ השקעות,
שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995, ככלל - רשות ניירות ערך אינה נוקטת עמדה בעניין
השבת כספים למתלונן.
הרשות תטפל בתלונה רק לאחר מיצוי ההליך של פניית הלקוח לבעל הרישיון בעניין נשוא התלונה.
הרשות לא תטפל בפנייה שתוגש בחוסר תום לב או בפנייה הכוללת בתוכה מידע מטעה/שקרי.
לצורך טיפול בתלונה ייתכן והיא תועבר לידיעת נשוא התלונה.        

 
בנוסף, ניתן למסור מידע באמצעות הדואר / פקס לידי:
מנהל מחלקת חקירות ומודיעין
רשות ניירות ערך 
רחוב מונטיפיורי 35, תל אביב 6520104
פקס - 03-5601041

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים